PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 339 w WARSZAWIE I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 339 w WARSZAWIE

I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY

ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Do szkoły może przychodzić tylko:
 2. a) uczeń/pracownik zdrowy bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 3. b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 4. c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów, którzy nie mają objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

Przez objawy o których mowa rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Opiekunowie dzieci pozostają na zewnątrz budynku szkolnego.
 2. Do końca września do szkoły wchodzą opiekunowie dzieci nowo przyjętych (oddział przedszkolny i klasy pierwsze).
 3. Opiekunowie dzieci, które potrzebują pomocy wchodzą do budynku szkolnego i opuszczają budynek niezwłocznie po udzieleniu dziecku pomocy.
 4. W przypadku chorób alergicznych takich jak katar sienny lub w przypadku astmy uczeń/pracownik cierpiący przewlekle na te choroby może przedstawić wychowawcy/dyrektorowi zaświadczenie lekarskie, aby wystąpienie objawów tych schorzeń nie wzbudzało niepokoju.
 5. Opiekunowie wchodzący z dzieckiem do szkoły stosują środki ochronne (maseczka lub przyłbica osłaniająca usta i nos, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk) oraz zachowują dystans społeczny wynoszący 1,5 metra.
 6. Osoby, które potrzebują wejść do sekretariatu szkoły proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 7. Osoby, które potrzebują rozmowy z nauczycielem lub specjalistą proszone są o wcześniejszy kontakt przez Librusa.
 8. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zakrywają usta i nos, a osoby dorosłe dezynfekują ręce.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2.
 10. Wychowawcy klasy/grupy świetlicowej ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
 11. Pracownicy szkoły przebywający w częściach ogólnodostępnych budynku szkoły, w tym podczas pełnienia dyżurów nauczycielskich w przerwach międzylekcyjnych, używają maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos.
 12. Uczniowie z klas IV – VIII przebywający w częściach ogólnodostępnych budynku szkoły (korytarze, forum, klatki schodowe) używają maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos.

I Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 3. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, monitoring czyszczenia powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków oraz klawiatur i włączników.
 4. W wypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy wyrzucić je po użyciu do oznaczonego pojemnika z pokrywą.
 5. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

II Organizacja pracy szkoły

1.Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z klas:

 1. 2b, 2c spędzają przerwy na placu zabaw lub na korytarzu przy sali rehabilitacyjnej,
 2. 3a, 3b, 3c, 1c spędzają przerwy na boisku szkolnym lub w części A korytarza,
 3. 1a, 2a, 1b spędzają czas na boisku szkolnym lub w części B korytarza.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w miarę możliwości będą rozpoczynały i kończyły przerwy w różnym czasie, aby ograniczyć liczbę dzieci na korytarzu.

2.Uczniowie z klas IV – VIII spędzają przerwy, w miarę możliwości, na terenie wokół szkoły lub na patio. Podczas przerw spędzanych na korytarzach szkolnych (na korytarzu w rejonie swojej klasy lub na forum) są zobowiązani do zakładania maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos.

 1. Zalecamy uczniowie klas starszych przebywającym na pierwszym piętrze korzystanie z klatki schodowej od strony forum, a uczniom przebywającym na drugim piętrze korzystanie z klatki schodowej od strony wejścia przy sali gimnastycznej.

4.Zajęcia dla każdego oddziału odbywają się w jednej sali, każdy uczeń zajmuje przez cały czas jedną i tę samą ławkę. W szczególnych przypadkach uczniowie przechodzą do innej sali (pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, pracownia plastyczna, pracownia artystyczna – „Studio wyobraźni”). W związku z podziałem uczniów na grupy na lekcjach języków obcych część uczniów zmieni salę. W takich sytuacjach stoliki i powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.

 1. W wypadku wykorzystania (na zajęcia indywidualne lub z małą grupą) sali lekcyjnej uczniów, którzy opuścili ją na jedną godzinę lub stolików na forum, nauczyciel dezynfekuje  blaty i krzesła, które będą wykorzystywane. Dezynfekcję powtarza się przed opuszczeniem sali/forum.
 2. Uczniowie po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej mogą zdjąć maseczki lub przyłbice.

7.W krytycznym momencie rolę izolatki będzie pełnił jeden z pokojów wyciszeń: nr 137D, nr 111B.

8.Bezpośrednie kontakty uczniów na lekcjach i zajęciach są minimalizowane (np. lekcje wf bez sportów kontaktowych).

9.Sale lekcyjne oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

10.Uczniowie korzystają z szatni z zachowaniem zasady, że w boksie może przebywać jednocześnie do 5 uczniów. Pozostali czekają przed boksem, starając się zachować zasady dystansu społecznego.

11.W szatni, tak jak  w pozostałych częściach wspólnych, uczniowie przebywają w maseczkach lub przyłbicach osłaniających usta i nos. Uczniowie starają się przebywać w szatni jak najkrócej.

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 2. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 4. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność, w innych salach dydaktycznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy (załącznik nr 1).
 5. Korzystanie z gabinetów, w których odbywają się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęcia rewalidacyjne możliwe jest z uwzględnieniem dwudniowego okresu kwarantanny dla pomocy używanych podczas zajęć, które nie nadają się do dezynfekcji lub z wykorzystaniem pomocy, które są po każdym użyciu dezynfekowane. Uczniowie nie dotykają żadnych pomocy poza wybranymi przez specjalistę.
 6. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na zasadach określonych w regulaminie korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego (załącznik nr 2), uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

 

 1. Zajęcia oferowane uczniom na terenie budynku szkolnego przez firmy zewnętrzne odbywają się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa określonych w niniejszym dokumencie.

 

III Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się w razie konieczności wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
 2. Pracownicy kuchni zachowują zasady zamieszczone w regulaminie organizacji żywienia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie (załącznik nr 3).

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby jest odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (pokój wyciszeń nr 137D lub nr 111B).
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.
 3. Rodziców niezwłocznie informuje się telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i zobowiązuje się do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 4. Rodzicom przypomina się o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 5. Rodzice po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi zobowiązani są do poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 6. Rodzice pozostałych dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, są informowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń jest bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu.
 8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Burmistrza Dzielnicy Mokotów o zaistniałej sytuacji.
 9. Dalsze postępowanie Dyrektora Szkoły zależy od zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jeśli zalecenia przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, sporządza się notatkę.

V Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor podejmuje następujące działania:
 3. a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (pokój wyciszeń nr 137D lub nr 111B),
 4. b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 5. c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 6. d) zobowiązuje pracownika do niezwłocznego powiadomienia go o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu.
 8. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 9. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1.
 10. Pracownicy z objawami choroby nie przychodzą do pracy.
 11. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Burmistrza Dzielnicy Mokotów o zaistniałej sytuacji.
 12. Dalsze postępowanie Dyrektora Szkoły zależy od zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jeśli zalecenia przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, sporządza się notatkę.

VI Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 2. a) każdego pracownika szkoły/rodziców/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w odległości mniejszej niż 2 metry przez co najmniej 15 minut,
 3. b) osobę rozmawiającą z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 4. c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 5. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się im:
 6. a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 7. b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 8. c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 9. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią u nich niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 10. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, zostanie podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

VII Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z Burmistrzem Dzielnicy Mokotów, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję: o zamknięciu placówki, o zmianie modelu kształcenia lub o podjęciu innych środków prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu informacji potwierdzającej zakażenie SARS-CoV-2 pracownika lub ucznia, informuje Burmistrza Dzielnicy Mokotów zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządza się notatkę.
 5. Ustala się listę osób, które przebywały w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości z osobą zakażoną.

VIII Postanowienia końcowe

 1. W wypadku zaobserwowania niepokojących objawów u pracownika lub ucznia bezzwłocznie powiadamia się telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
 2. Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie przy ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa:
 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,
 • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,
 • Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900
 • Adres email: koronawirus@pssewawa.pl 3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.