“Sięgnij po więcej”

Tu jest realizowany projekt:
Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach
podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM
na lata 2014 – 2020. Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim
Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

Konsultacje indywidualne dla uczniów z klas VII i VIII oraz ich rodziców odbywają się w każdy piątek w godz. 13.50-16.05 w Punkcie Informacji i Kariery w bibliotece szkolnej. W czasie nauki zdalnej konsultacje odbywają się na platformie TEAMS w tych samych godzinach.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły i ich rodziców.

Szkolnym koordynatorem projektu  jest pani Grażyna Węgiełek