Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie w trybie stacjonarnym w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie

w trybie stacjonarnym w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dezynfekcja –       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans –       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena –       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka –       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie –       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

I Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności powinni umyć ręce wodą z mydłem.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 9. Osoby z zewnątrz (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) przebywają na terenie szkoły tylko w sytuacjach gdy jest to konieczne. Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 10. Wychowawcy klasy/grupy świetlicowej ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
 11. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), jest odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (pokój nr 137D lub nr 111B). Rodzice/opiekunowie są niezwłocznie powiadamiani o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 12. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Dzieci nie udostępniają swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka dbają o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki.
 17. Uczniowie korzystają z szatni z zachowaniem zasady, że w boksie może przebywać jednocześnie do 5 uczniów. Pozostali czekają przed boksem, starając się zachować zasady dystansu społecznego.
 18. W szatni, tak jak w pozostałych częściach wspólnych, uczniowie przebywają w maseczkach lub przyłbicach osłaniających usta i nos. Uczniowie starają się przebywać w szatni jak najkrócej.
 19. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność, w innych salach dydaktycznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy (załącznik nr 1).
 20. Korzystanie z gabinetów, w których odbywają się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęcia rewalidacyjne możliwe jest z uwzględnieniem dwudniowego okresu kwarantanny dla pomocy używanych podczas zajęć, które nie nadają się do dezynfekcji lub z wykorzystaniem pomocy, które są po każdym użyciu dezynfekowane. Uczniowie nie dotykają żadnych pomocy poza wybranymi przez specjalistę.
 21. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole przed i po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 22. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na zasadach określonych w regulaminie korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego (załącznik nr 2), uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
 23. Zajęcia oferowane uczniom na terenie budynku szkolnego przez firmy zewnętrzne odbywają się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa określonych w niniejszym dokumencie.
 24. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).

II Organizacja pracy szkoły

1.Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z klas:

 1. 3b, 3c spędzają przerwy na placu zabaw lub na korytarzu przy sali rehabilitacyjnej,
 2. 1a, 1b, 1c, 2c spędzają przerwy na boisku szkolnym lub w części A korytarza,
 3. 2a, 3a, 2b spędzają czas na boisku szkolnym lub w części B korytarza.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w miarę możliwości będą rozpoczynały i kończyły przerwy w różnym czasie, aby ograniczyć liczbę dzieci na korytarzu.

2.Uczniowie z klas IV – VIII spędzają przerwy, w miarę możliwości, na terenie wokół szkoły lub na patio. Podczas przerw spędzanych na korytarzach szkolnych (na korytarzu w rejonie swojej klasy lub na forum) są zobowiązani do zakładania maseczek zakrywających usta i nos.

 1. Zalecamy uczniowie klas starszych przebywającym na pierwszym piętrze korzystanie z klatki schodowej od strony forum, a uczniom przebywającym na drugim piętrze korzystanie z klatki schodowej od strony wejścia przy sali gimnastycznej.

4.Zajęcia dla każdego oddziału odbywają się w jednej sali, każdy uczeń zajmuje przez cały czas jedną i tę samą ławkę. W szczególnych przypadkach uczniowie przechodzą do innej sali (pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, pracownia plastyczna, pracownia artystyczna – „Studio wyobraźni”). W związku z podziałem uczniów na grupy na lekcjach języków obcych część uczniów zmieni salę. W takich sytuacjach stoliki i powierzchnie dotykowe są dezynfekowane przez nauczycieli.

 1. W wypadku wykorzystania (na zajęcia indywidualne lub z małą grupą) sali lekcyjnej uczniów, którzy opuścili ją na jedną godzinę lub stolików na forum, nauczyciel dezynfekuje  blaty i krzesła, które będą wykorzystywane. Dezynfekcję powtarza się przed opuszczeniem sali/forum.
 2. Uczniowie po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej mogą zdjąć maseczki.

8.Bezpośrednie kontakty uczniów na lekcjach i zajęciach są minimalizowane (np. lekcje wf bez sportów kontaktowych).

9.Sale lekcyjne oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

III Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
 2. Pracownicy kuchni zachowują zasady zamieszczone w regulaminie organizacji żywienia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie (załącznik nr 3).

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 4. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  • Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa są na bieżąco odczytywane a zalecenia i rekomendacje wdrażane.