DCI

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Mokotów

 

Przewodnicząca DCI: Violetta Pulwarska

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów

Dyżur DCI:

wtorek: 14:00-16:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8

Ul. Stępińska 6/8
Nr telefonu: 605 405 447

środa: 9:00-11:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

 Ul. Narbutta 65/71
 Nr telefonu: 519 831 523

czwartek: 14:00-16:00

Wydział Oświaty i Wychowania

 Ul. Wiśniowa 37
 Nr telefonu: 22 44 36 670

E-mail: mokotow.wow@um.warszawa.pl

Informacje dotyczące DCI są publikowane na stronie:
http://www.mokotow.waw.pl/strona-1348-dzielnicowe_centrum_integracji.html

 

Konferencja 2019

Budowanie relacji z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami – skuteczna komunikacja

 

Materiały pokonferencyjne:

 

 

INTEGRACJA

Indywidualizm – tutaj każdy może być sobą, nie jest wyśmiewany ani
krytykowany za inność.
Nowoczesność – naszego świata polega na tym, że my się nie wstydzimy
pomagać innym, którzy tego potrzebują, chcemy budować świat bez barier,
bez uprzedzeń, bez nienawiści do odmienności.
Tworzenie – w przyjaznej atmosferze tworzymy to, co chcemy i tak jak
umiemy, bez lęku o to, że ktoś źle nas oceni.
Egzamin dojrzałości – tym jest życie w szkole, codziennym sprawdzianem
postaw społecznych i wrażliwości, próbą, którą przechodzą ludzie sprawni
w zetknięciu z niepełnosprawnymi.
Grawitacja – wszyscy chodzimy po jednej Ziemi, która każdego z nas
przyciąga z taką samą siłą. Ziemia nie dzieli nas na sprawnych i
niepełnosprawnych, każdy ma takie samo prawo, aby na niej być i żyć w
sposób normalny.
Rewolucja – która daje radość, burzenie barier między ludźmi, stwarzanie
nowej rzeczywistości opartej na wzajemnej akceptacji, przyjaźni,
poszanowaniu wszelkich różnic i poszukiwaniu podobieństw.
Arka – czyli szkoła, która chroni przed burzami świata zewnętrznego,
pozwala znaleźć czas na dostrzeżenie odmienności i wyjątkowości każdego
człowieka, uczy akceptacji siebie oraz innych.
Człowiek – to człowiek, nie ma znaczenia stopień jego sprawności
intelektualnej czy fizycznej, wszyscy mamy takie same uczucia, potrzeby,
lęki czy radości. Wszyscy potrzebujemy miłości.
Jedność – wszyscy jesteśmy razem, każdy dla każdego i wszyscy dla
wszystkich, dogadujemy się i próbujemy sobie razem radzić z problemami.
Apel – przekraczaj swoje bariery każdego dnia. Zrób coś dobrego dla
kogoś innego, ludzie nie mogą bez ludzi istnieć. Zobacz człowieka, a nie
sprawnego inaczej. Z dumą bądź sobą – światu możesz dać tak wiele, tak
wiele możesz otrzymać. Zintegruj się. Jeśli zechcesz, możesz.
Na czym polega integracja w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie?
Integracja w szkole polega na wspólnej zabawie i nauce uczniów z różnymi  niepełnosprawnościami z
pozostałymi uczniami. Integracja odbywa się na zajęciach lekcyjnych, zajęciach pozalekcyjnych,
wyjściach i wyjazdach oraz podczas imprez klasowych, a także ogólnoszkolnych, takich jak święto
szkoły, dzień sportu, czy piknik rodzinny.
 Jacy uczniowie z niepełnosprawnościami uczą się w naszej szkole?
Do naszej szkoły przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanymi
przez poradnie psychologiczno –pedagogiczne z uwagi na wszystkie rodzaje niepełnosprawności:
niepełnosprawność ruchową, niedowidzenie, niedosłuch, zaburzenia ze spektrum autyzmu i
niepełnosprawność intelektualną. W każdym dwudziestoosobowym oddziale, zgodnie z prawem
oświatowym uczy się trzech do pięciu uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
W jaki sposób szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów z
niepełnosprawnościami?
W szkole nie ma barier architektonicznych. Mamy gabinety specjalistyczne: salę rehabilitacyjną, salę do terapii
integracji sensorycznej, gabinety pedagogów i psychologów, gabinety logopedyczne, gabinet terapii
EEG biofeedback, gabinet terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa. W szkole zatrudnieni są pedagodzy
specjalni (w każdym oddziale pracuje nauczyciel wspomagający) oraz specjaliści: psychologowie, terapeuci
pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci
EEG biofeedback, terapeuci metody Tomatisa. W szkole są dwa pokoje wyciszeń, z których pod
opieką pedagogów   korzystają uczniowie potrzebujący opanowania trudnych emocji w
sprzyjających warunkach.Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają dostosowane
formy i metody pracy na lekcji.
 Jakie zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
prowadzone są w szkole?
Wszyscy uczniowie zgodnie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi mogą być objęci pomocą
psychologiczno – pedagogiczną. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są
zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz zgodnie z potrzebami
pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne:
rewalidacja ruchowa (rehabilitacja), zajęcia rozwijające komunikacyjną funkcję mowy,  
stymulujące system językowy, usprawniające funkcje słuchowe,  usprawniające funkcje wzrokowe,
 stymulujące funkcje poznawcze,  usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne,  rozwijające
umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, rozwijające integrację sensoryczną,
usprawniające motorykę małą (terapię ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI),
rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI, stymulujące funkcje audio – psycho –
lingwistyczne (terapia metodą Tomatisa),  stymulujące rozwój koncentracji uwagi
(terapia EEG biofeedback), oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia indywidualne z psychologiem/pedagogiem,
terapia integracji sensorycznej, terapia ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI,
zajęcia rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI, terapia EEG biofeedback, terapia metodą
Tomatisa, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu i gimnastyka korekcyjna.
 Zespół diagnostyczno – terapeutyczny
Tradycją naszej szkoły jest działanie zespołu diagnostyczno – terapeutycznego. W ramach zespołu
pracują specjaliści zatrudnieni w szkole (w stałym składzie: logopedzi, psychologowie, pedagog szkolny,
mediatorzy oraz w miarę potrzeb inni specjaliści: terapeuci, pedagogiczni, rehabilitanci, terapeuta
EEG biofeedback, terapeuci uwagi słuchowej). Zebrania zespołu odbywają się regularnie jeden raz w
tygodniu. W zebraniach mogą uczestniczyć nauczyciele oraz zaproszeni rodzice uczniów. Celem
działania zespołu jest omawianie problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz podejmowanie
działań mających na celu ich rozwiązanie. Dzięki pracy zespołu możliwe jest wieloaspektowe
omawianie zaobserwowanych trudności oraz planowanie i wdrażanie spójnych działań.

 

 

                                                             Kącik   sensoryczny

 

Kącik sensoryczny w sali lekcyjnej

 • materac składany (3 – częściowy) lub gruby dywanik
 • pufa
 • parawan/ namiot
 • kołdra obciążeniowa
 • zestaw sensorynek – piłki kolczaste, piłki o różnej fakturze i twardości do ściskania, materiały o różnej fakturze (np. kawałek sztruksu, futerko, chropowaty materiał, jedwabna chustka)
 • biały namiot

Środowisko szkolne dostarcza wielu bodźców nadmiernie pobudzających dzieci z problemami w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. Najczęstsze problemy wynikające z nadmiernej stymulacji to: nadruchliwość, osłabienie koncentracji, objawy nadwrażliwości słuchowej, dotykowej, co może wywoływać zachowania nieadekwatne do sytuacji. Zorganizowanie kącika sensorycznego w klasie umożliwi dziecku wyciszenie przestymulowanego układu nerwowego, obniżenie reakcji emocjonalnych, wyciszenie i uspokojenie.

 

 

Sprzęty i przybory do wykorzystania podczas zajęć wychowania fizycznego:

 • chodniki z kolcami – reakcje równoważne , czucie głębokie.
 • deskorolka – stymulacja przedsionka.
 • „Wyspy z kładkami” – reakcje równoważne, planowanie ruchowe.
 • „Kamienie” o różnych fakturach – reakcje równoważne, planowanie ruchowe.
 • wstążki – funkcje wzrokowe, koordynacja kończyn górnych, wzmacnianie napięcia osiowego.
 • Piłki o różnej fakturze i rozmiarach.
 • Piłki „skoczki” – czucie głębokie, układ przedsionkowy, wzmocnienie napięcia osiowego.
 • „Szczudła”
 • „Jojo”
 • worki o różnej wadze wypełnione kaszą, grochem, fasolą – stymulacja słuchowa, trening chwytu, czucie głębokie, koordynacja ręka – oko.

Przykładowe sprzęty i przybory umożliwią nauczycielowi organizowanie ćwiczeń w klasach 1-3, które będą dostarczając różnorodnych wrażeń sensorycznych.

 

“Więcej wiemy – lepiej rozumiemy”