Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie: www.spi339.waw.pl

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie: www.spi339.waw.pl .

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Kumanek, sp339@eduwarszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 642 98 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Szkoła mieści się w pobliżu pętli autobusowej Stegny. Dojechać do niej można autobusami linii: 108, 148, 163, 185, 187, 189 i 501.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku szkoły jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzi do niego podjazd dostosowany do poruszania się po nim osób na wózkach inwalidzkich. Szkoła, jako placówka integracyjna,  posiada dwie windy umożliwiające dostęp na wszystkie piętra budynku. Na szkolnym parkingu są wyznaczone 4 miejsca dla samochodów przywożących osoby z niepełnosprawnościami. Na terenie szkoły jest zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem  psów asystujących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.