EGZAMIN 8-KL

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie:

 

 1. Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych

w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. i sprawdza w jakim stopniu uczniowie spełniają te wymagania.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024

TERMIN GŁÓWNY

– 14 maja 2024 (wtorek)  godz. 9.00 – język polski

– 15 maja 2024 (środa) godz. 9.00 – matematyka

– 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9.00 –  język angielski

 

TERMIN DODATKOWY

– 10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski:

– 11 czerwca 2024 (wtorek) godz. 9.00 – matematyka

– 11 czerwca 2024 (środa)  godz. 9.00 – język angielski

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu w terminie głównym ;

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty  w terminie głównym

(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się

w naszej szkole.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 1. Czas trwania egzaminu w terminie głównym i dodatkowym jest taki sam.

EGZAMIN STANDARDOWY

język polski – czas trwania 120 min.

matematyka – czas trwania 100 min.

język angielski – czas trwania 90 min.

Do czasu egzaminu nie wlicza się:

– 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi w wypadku egzaminu z języka polskiego,

– 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

i na kartę rozwiązań zadań otwartych w wypadku egzaminu z matematyki.

– 10 minut przeznaczonych na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

i na kartę rozwiązań zadań otwartych w wypadku egzaminu z języka angielskiego.

 

EGZAMIN W WYDŁUŻONYM CZASIE

Uczniowie, którym Rada Pedagogiczna przyznała takie uprawnienie  na podstawie opinii psychologicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego, mają przedłużony czas zdawania egzaminu:

– z języka polskiego: nie więcej niż o 60 min. (do 180 min.)

– z matematyki: nie więcej niż o 50 min. (do 150 min.)

– z języka obcego nowożytnego: nie więcej niż o 45 min. (do 135 min.)

Wydłużenie czasu dotyczy TYLKO arkusza standardowego (O-100). Czas pracy z arkuszami dostosowanymi do rodzaju niepełnosprawności (O-200 i O-C00,) zapisany na stronie tytułowej,  uwzględnia ww. przedłużenie.

 

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

 1. W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 do egzaminu ósmoklasisty można przystąpić z języka angielskiego lub hiszpańskiego tj. z języków, których uczniowie uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Nie dotyczy to uczniów – uchodźców z Ukrainy, którzy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 października 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2103) mogą przystąpić do egzaminu z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
 2. Uczniowie mogą zadeklarować zdawanie języka nauczanego w szkole jako drugi (języka hiszpańskiego) ale muszą przyjąć do wiadomości, że zadania egzaminacyjne na egzaminie z każdego języka odnoszą się do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 (Dz. U. z 2022 poz. 1591) i odpowiadają poziomowi A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 3. Uczniowie mają możliwość zmiany deklaracji dotyczącej zdawania języka obcego do 14 lutego 2024 r.

 

LAUREACI I FINALIŚCI

 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
 2. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata konkursu lub olimpiady albo finalisty olimpiady. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącej/przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) do 10 maja 2024 r..
 3. Informację o zmianie języka obcego w przypadku laureatów i finalistów należy przekazać przewodniczącej/przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) najpóźniej do 6 maja 2024 r.

 

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU

 1. Uczniowie, których rodzice złożyli dokumenty potwierdzające prawo do dostosowań do 16 października  2023 r., a do 24 listopada 2023 r. wyrazili pisemną zgodę na skorzystanie z dostosowań proponowanych przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339, na podstawie ww. dokumentów, są uprawnieni do dostosowania warunków i formy egzaminu.
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 wskazała niżej wymienione dostosowania warunków i formy tegorocznego egzaminu:

– dla uczniów  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wydłużony czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym (arkusz standardowy O-100, płyty CD do języka angielskiego standardowe), dostosowane kryteria oceniania, zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, zapisywanie odpowiedzi na komputerze,

– dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (O-200, płyta CD do języka angielskiego dostosowana do arkusza O-200), dostosowane miejsce pracy,  a także – dla osób tego wymagających – obecność nauczyciela do kontaktu ze zdającym, osobna sala, nauczyciel wspomagający w pisaniu i czytaniu,

– dla uczniów – cudzoziemców – na egzaminie z języka polskiego i matematyki – arkusz dla ucznia  – cudzoziemca (arkusz O-C00), możliwość korzystania ze słownika polsko  ukraińskiego i ukraińsko – polskiego. Na egzaminie z języka angielskiego – bez dostosowań.

 

PRZED EGZAMINEM

 1. Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30 i zbierają się na szkolnym forum.
 2. Informacja dla uczniów dotycząca sal, w których przystąpią do egzaminu, będzie udostępniona na tablicy na forum szkolnym.
 3. Rzeczy osobiste (torby, plecaki, okrycia wierzchnie, urządzenia teleinformacyjne) zostawiają w sekretariacie. Urządzenia teleinformacyjne to urządzenia wyposażone w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z internetem.

WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.

 1. Zdający powinni mieć przy sobie ważną legitymację uczniowską lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL.
 2. Od ok. 8.30 do ok. 8.55 wszyscy przewodniczący Zespołów Nadzorujących w obecności co najmniej jednego zdającego stwierdzają nienaruszenie przesyłek z OKE, pobierają od przewodniczącej/przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) materiały egzaminacyjne i przenoszą je do sali egzaminacyjnej.
 3. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącą Zespołu Nadzorującego (ok. godz. 8.45), przed wejściem na salę, zdający losuje numer stolika, przy którym będzie pracować. Uczniowie wchodzą na salę pojedynczo i otrzymują koperty zawierające naklejki z indywidualnym kodem ucznia oraz z numerem PESEL przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 4. W przypadku stwierdzenia błędu w numerze PESEL na naklejkach otrzymanych przy wejściu na salę, zdający oddaje je Zespołowi Nadzorującemu. Przewodnicząca/przewodniczący Zespołu Nadzorującego wpisze prawidłowy numer PESEL odręcznie w miejscach przeznaczonych na naklejkę.
 5. W przypadku niezgodności kodu arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza, przewodnicząca/przewodniczący Zespołu Nadzorującego sprawdza czy danemu uczniowi wydany został arkusz w odpowiedniej formie. Jeżeli zdający otrzymał właściwy arkusz (np. O-200), a błąd występuje na naklejce (np. wydrukowany jest na niej kod O-400) – przewodnicząca/przewodniczący ZN nakleja naklejkę, przekreśla na niej błędny kod i wpisuje właściwy, a zaistniałą nieprawidłowość odnotowuje w protokole. W przypadku otrzymania niewłaściwego arkusza, zdającemu zostanie wymieniony arkusz we właściwej formie.
 6. Od ok. godz. 8.55 do 9.00 przewodnicząca/przewodniczący ZN przekazują zdającym informacje dotyczące zasad zachowania na egzaminie :

– praca z arkuszem rozpoczyna się po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN (po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy),

– w czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali,

– w przypadku konieczności wyjścia z sali (np. do toalety) uczeń podnosi rękę, a po uzyskaniu zgody przewodniczącej ZN zostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i w ciszy wychodzi z sali egzaminacyjnej do wyznaczonej toalety. Czas nieobecności ucznia przewodnicząca ZN odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

 1. O godzinie określonej w „Harmonogramie egzaminu ósmoklasisty”, t.j. o godz. 9.00, członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.
 2. Po rozdaniu arkuszy przewodnicząca ZN informuje zdających o obowiązku:

– SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH,

– zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej i drugiej stronie arkusza egzaminacyjnego,

– zwrócenia szczególnej uwagi na sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz korygowania błędów

zamieszczony w instrukcji,

– sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejce, o ile zdający nie zrobili tego po wejściu do sali oraz sprawdzenie zgodności kodu arkusza z kodem na naklejkach,

– sprawdzenia kompletności arkusza (należy sprawdzić czy arkusz zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, czy arkusz zawiera kartę odpowiedzi z języka polskiego, z matematyki kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań otwartych zawierającą 8 stron oraz z języka angielskiego kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań otwartych zawierającą 4 strony),

 1. Braki w arkuszach egzaminacyjnych zdający zgłaszają przewodniczącej/przewodniczącemu ZN.
 2. Przewodnicząca/przewodniczący ZN informuje o tym, że:

– na 10 minut przed zakończeniem egzaminu członek ZN przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

– po zakończeniu pracy z arkuszem będzie dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi  z języka polskiego, na kartę odpowiedzi i na kartę rozwiązań zadań otwartych z matematyki oraz 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi i na kartę rozwiązań zadań otwartych z języka angielskiego (dla zdających, którzy mają obowiązek przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi).

 1. Przewodnicząca/przewodniczący ZN przypomina, kto ze zdających ma obowiązek samodzielnie zakodować arkusz i zaznaczyć odpowiedzi na karcie.
 2. Przewodnicząca/przewodniczący poleca wyrwanie kart rozwiązań zadań otwartych ze środka arkuszy z matematyki i języka angielskiego.
 3. Zdający, którzy mają taki obowiązek, kodują arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi.
 4. Członkowie ZN mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego. NIE MOGĄ UDZIELAĆ ŻADNYCH WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.
 5. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej po godz. 9.00 t.j. po rozdaniu arkuszy.

W uzasadnionych przypadkach przewodnicząca/przewodniczący ZE (dyrektor szkoły) podejmuje decyzję o wpuszczeniu osoby spóźnionej na salę, nie później jednak niż do zakończenia czynności organizacyjnych. Uczniowie spóźnieni nie losują numeru stolika – miejsce do pracy wskazuje im przewodnicząca/przewodniczący ZN. Uczniowie spóźnieni zapoznają się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej i drugiej stronie arkusza, Sprawdzają czy arkusz jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane strony. Uczniowie spóźnieni kończą pracę z arkuszem o czasie napisanym na tablicy – tak jak inni zdający.

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINIE

 1. Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku uczniowie powinni mieć:

– długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem na wszystkie części egzaminu,

– linijkę na egzamin z matematyki,

(zapasowe długopisy i linijki znajdują się w sekretariacie szkoły)

 1. Zdający powinni mieć legitymację szkolną lub dokument tożsamości z numerem PESEL i ze zdjęciem,

 

PONADTO:

 1. Osoby chore mogą także wnieść leki i urządzenia medyczne, o ile zgłosiły to wcześniej Przewodniczącej/przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego.
 2. Zdający mogą wnieść małą butelkę wody, która będzie stała na podłodze przy stoliku, żeby nie zniszczyć arkusza egzaminacyjnego.

 

 

NIE WOLNO:

 1. Wnosić na salę i korzystać z kalkulatora podczas egzaminu (z wyjątkiem osób, u których stwierdzono dyskalkulię).
 2. Wnosić na salę i korzystać ze słowników podczas egzaminu, z wyjątkiem cudzoziemców, którym przyznano taką formę dostosowania.
 3. Korzystać z długopisów ścieralnych/zmazywalnych.
 4. Korzystać z ołówka. Rysunki należy wykonać długopisem/piórem.
 5. Wnosić na salę i korzystać z urządzeń teleinformacyjnych.

WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.

 

KODOWANIE ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

 1. Arkusz egzaminacyjny koduje się poprzez umieszczenie indywidualnego kodu ucznia oraz numeru PESEL w wyznaczonych miejscach, t.j. na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi w przypadku języka polskiego a w przypadku matematyki i języka angielskiego – na stronie tytułowej, na kartach odpowiedzi i na wskazanych stronach kart rozwiązań zadań otwartych.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN sprawdzą poprawność zakodowania arkuszy.
 3. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych O-200, O-C00, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, kodowanie wykonują członkowie ZN. Arkusze dostosowane nie zawierają karty rozwiązań zadań otwartych.
 4. ZDAJĄCY NIE PODPISUJĄ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH IMIENIEM I NAZWISKIEM.

 

PRZEBIEG EGZAMINU

 1. Po zakończeniu czynności organizacyjnych i kodowania arkuszy (ok. godz. 9.05) przewodnicząca/przewodniczący Zespołu Nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu i poleca zdającym otworzyć arkusze.
 2. W przypadku egzaminu z języka angielskiego, po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów egzaminacyjnych, nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z ich treścią oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.
 3. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie zdający, członkowie ZN oraz obserwatorzy.
 4. Członkowie Zespołu Nadzorującego i obserwatorzy mogą poruszać się po sali w celu monitorowania przebiegu egzaminu, nie przeszkadzając zdającym i bez zaglądania do prac zdających.
 5. Jeśli uczeń zakończył pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika, podnosi rękę, sygnalizując zakończenie pracy. Członek ZN sprawdza czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi lub na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań otwartych (nie dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia). Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali, uczeń wychodzi w ciszy, nie zakłócając pracy innym.
 6. Na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca/przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi i na karcie rozwiązań zadań otwartych. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo oraz korzystających z arkuszy dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności oraz korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu.

 

OBSERWATORZY

 1. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:

– delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,

– delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Warszawie,

– delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych posiadający upoważnienie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 1. Obserwator nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty (nie jest członkiem Zespołu Nadzorującego).
 2. Obserwator może zgłosić się do szkoły w dowolnym czasie przed lub w trakcie egzaminu. Dyrektor umożliwia obserwatorowi przeprowadzenie obserwacji.
 3. Obserwator ma prawo w czasie egzaminu opuścić salę egzaminacyjną i przejść do innej sali egzaminacyjnej i tam przeprowadzić obserwację. Czynności te wykonuje nie zakłócając pracy zdającym.
 4. Obserwator potwierdza swoją obecność na egzaminie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu egzaminu.

 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU W CZASIE JEGO TRWANIA

 1. W przypadku stwierdzenia:

– niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

– wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów i materiałów

pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,

– zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu utrudniając pracę innym zdającym

Przewodnicząca/przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin z danego przedmiotu. Taki uczeń przystępuje ponownie do tego zakresu egzaminu w terminie dodatkowym.

 1. Przewodnicząca/przewodniczący ZE (dyrektor szkoły) niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o unieważnieniu danego zakresu egzaminu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz informuje o dalszym sposobie postępowania.
 2. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn wymienionych powyżej nastąpiło w przypadku przedmiotu zdawanego

w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ustali wynik tego zakresu jako „0%”.

PO EGZAMINIE

 1. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca/przewodniczący ZN:

– informuje zdających o zakończeniu pracy,

– wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez zdających odpowiedzi:

na kartę odpowiedzi w przypadku języka polskiego

na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań otwartych w przypadku matematyki

– wyznacza dodatkowe 10 minut na  sprawdzenie poprawności przeniesienia przez zdających odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań otwartych (dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek). ZAZNACZENIA NA KARTACH ODPOWIEDZI SĄ PODSTAWĄ OCENY EGZAMINU.

– obowiązek przeniesienia odpowiedzi na kartę rozwiązań zadań otwartych mają wszyscy zdający

– poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez zdających,

– poleca, po upływie dodatkowych 5 lub 10 minut, zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 1. Uczeń, który nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi zgłasza to ZN.
 2. Członkowie ZN upewniają się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w okręgowej komisji egzaminacyjnej czytane są wyłącznie karty odpowiedzi a do sprawdzenia zadań otwartych służą wyłącznie karty rozwiązań zadań otwartych.
 3. Członkowie ZN w obecności zdających zbierają zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i sprawdzają czy wszystkie materiały zostały zwrócone.
 4. Przewodnicząca/przewodniczący ZN zezwala zdającym opuścić salę egzaminacyjną z wyjątkiem jednego ucznia, który jest obecny podczas pakowania materiałów do bezpiecznych kopert.

 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PO EGZAMINIE

 1. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić z powodu:

– stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,

– zgłoszenia przez rodziców zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

– zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

– niemożności ustalenia wyników danego przedmiotu  egzaminu ósmoklasisty z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

W ww. przypadkach egzamin unieważnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 1. W przypadku unieważnienia z powodu:

–  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań,

– występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia  jednoznacznych sformułowań wskazujących udostępnienie rozwiązania innemu uczniowi lub korzystania z rozwiązań innego ucznia

rodzice mają prawo złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do dokumentacji, na podstawie której unieważniono dany egzamin w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji

o unieważnieniu.

 1. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, rodzice mają prawo zgłosić te zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów , dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie jeśli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu.
 3. Unieważnienie może dotyczyć zarówno zgłaszającego zastrzeżenie jak i innych zdających (np. wszystkich piszących w danej sali).
 4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zniszczenia lub zaginięcia pracy egzaminacyjnej dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin i zarządza ponowne jego przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 5. We wszystkich przypadkach szkoła służy pomocą przy załatwianiu czynności formalnych.

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca 2024 r. poprzez Zintegrowany Interfejs Ucznia (ZIU) na stronie www.wyniki.edu.pl. Loginy i hasła do ZIU wydane będą 21 czerwca 2024 r. razem ze świadectwem ukończenia szkoły.
 2. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 3 lipca 2024 r.

 

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 1. Uczeń i rodzice ucznia mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia

w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia  przez OKE wyników egzaminu w ZIU, tj. od 3 lipca 2024 do 3 stycznia 2025 r.

 1. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez rodziców zdającego.
 2. Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub osobiście od dnia udostępnienia przez OKE informacji o wynikach (tj. od 3 lipca 2024 r.).
 3. Formularz wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej stanowi załącznik nr 16a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024.
 4. Rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikacją sumy punktów (załącznik 16b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 5. Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenia. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.
 6. Dokładne informacje o trybie i zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacji sumy punktów można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.waw.pl) lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl).

 

INFORMACJE O EGZAMINIE

 1. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl) lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.waw.pl) w zakładkach dotyczących egzaminu ósmoklasisty dostępne są:

– informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2023/2024,

– przykładowe arkusze egzaminacyjne,

– arkusze egzaminu próbnego

– zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

– arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 – 2023.

 1. Ponadto na tych stronach znajdują się:

– Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024,

– Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

– Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024,

– Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 17 sierpnia 2023 r. o przyborach wymaganych na egzaminie.