EGZAMIN 8-KL

                 Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty:

 

HARMONOGRAM EGZAMINU 2020

TERMIN GŁÓWNY

– 21 kwietnia 2020 (wtorek)  godz. 9.00 – język polski

– 22 kwietnia 2020 (środa) godz. 9.00 – matematyka

– 23 kwietnia 2020 (czwartek) godz. 9.00 –  język angielski

 

TERMIN DODATKOWY

(czas trwania poszczególnych części egzaminu jest taki sam jak w terminie głównym)

– 01 czerwca 2020 (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski:

– 02 czerwca 2020 (wtorek) godz. 9.00 – matematyka

– 03 czerwca 2020 (środa)  godz. 9.00 – język obcy nowożytny

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu w terminie głównym ALBO

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty  w terminie głównym

(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor

OKE lub dyrektor CKE unieważnił daną część egzaminu ósmoklasisty.

 

 CZAS TRWANIA EGZAMINU

EGZAMIN STANDARDOWY

Język polski – czas trwania 120 min.

Matematyka – czas trwania 100 min.

Język angielski – czas trwania 90 min.

Do czasu egzaminu nie wlicza się 5 minut przeznaczonych na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

EGZAMIN W WYDŁUŻONYM CZASIE

Uczniowie, którym Rada Pedagogiczna przyznała takie uprawnienie  na podstawie opinii psychologicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego, mają przedłużony czas zdawania egzaminu:

– z języka polskiego do 180 min.

– z matematyki do 150 min.

– z języka obcego nowożytnego do 135 min.

Wydłużenie czasu dotyczy arkusza standardowego( O-100), arkusza dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (O-Q00) oraz arkusza dla cudzoziemców (O-C00) w których na tytułowej stronie podano standardowy czas pracy. W arkuszach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (n.p. w arkuszu dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – O-200), na tytułowej stronie, podano czas taki jak powyżej (180 min, 150 min. 135 min) – jest to czas obowiązujący, nie wymagający przedłużenia.

 

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

 1. W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 do egzaminu ósmoklasisty można przystąpić z języka angielskiego lub hiszpańskiego tj. z języków, których uczniowie uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1 (kontynuacja nauki języka z klas I – III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

 

 

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU

 1. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i formy egzaminu to ci, których rodzice złożyli dokumenty potwierdzające prawo do dostosowań do 15 października 2019 r., a do 25 listopada 2019 r. wyrazili pisemną zgodę na skorzystanie z dostosowań proponowanych przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 na podstawie ww. dokumentów.
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 wskazała niżej wymienione dostosowania warunków i formy tegorocznego egzaminu:

– dla uczniów  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wydłużony czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym (arkusz standardowy O-100, płyty CD do języka angielskiego standardowe), dostosowane kryteria oceniania, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

– dla uczniów  z afazją  – wydłużony czas pracy z arkuszem (arkusz standardowy O-100, płyta CD do języka angielskiego wydłużonymi przerwami), dostosowane kryteria oceniania, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań,

– dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – arkusz dla zdających z zespołem Aspergera O-200 (czas pracy z arkuszem jest podany na pierwszej stronie tego arkusza), płyta CD do języka angielskiego dostosowana do arkusza O-200, dostosowane miejsce pracy, , a także – dla osób tego wymagających – obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, osobna sala,

– dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym –  arkusz standardowy O-100 płyta do arkusza O-100 zapewnienie obecności specjalisty (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem, przedłużenie czasu, przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali,

– dla uczniów cudzoziemców – arkusz O-C00, wydłużenie czasu, oddzielna sala, możliwość z korzystania ze słowników dwujęzycznych (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki), szczegółowe zasady oceniania rozwiązania zadań otwartych z języka polskiego),

– dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym/niedowidzeniem – arkusz O-Q00 , nauczyciel wspomagający w czytaniu i pisaniu, osobna sala, dodatkowe oświetlenie, dostosowane kryteria oceniania, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań.

 1. Instrukcja przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl.) lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (www.oke.waw.pl) w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020”.
 2. Przebieg egzaminów przeprowadzanych w osobnych salach z nauczycielem wspomagającym w czytaniu i/lub pisaniu jest nagrywany a płyty CD z nagraniem są przesyłane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej razem z arkuszami z danej sali.

 

PRZED EGZAMINEM

 1. Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30 i zbierają się na szkolnym forum.
 2. Rzeczy osobiste (torby, plecaki, okrycia wierzchnie, urządzenia teleinformacyjne) zostawiają w sekretariacie.

WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.

 1. Zdający powinni mieć przy sobie ważną legitymację uczniowską lub dokument tożsamości z numerem PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, dowód osobisty lub paszport.
 2. Od ok. 8.30 do ok. 8.55 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali stwierdzają nienaruszenie przesyłek z OKE, pobierają od przewodniczącej zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) materiały egzaminacyjne i przenoszą je do sal egzaminacyjnych.
 3. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącą zespołu nadzorującego (ok. godz. 8.45), przy wejściu na salę egzaminacyjną, uczniowie losują numer stolika i otrzymują koperty z indywidualnym kodem ucznia oraz naklejki z numerem PESEL przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Zdający, którym dostosowano miejsce pracy, nie losują numeru – zajmują stolik wskazany przez członka zespołu nadzorującego egzamin w danej sali.
 4. W przypadku stwierdzenia błędu w numerze PESEL na naklejkach otrzymanych przy wejściu na salę, zdający oddaje je zespołowi nadzorującemu. Przewodniczący zespołu nadzorującego wpisze prawidłowy numer PESEL odręcznie w miejscach przeznaczonych na naklejkę.
 5. Od ok. godz. 8.55 do 9.00 przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują zdającym informacje dotyczące zasad zachowania na egzaminie :

– praca z arkuszem rozpoczyna się po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w sali (po zapisaniu czasu rozpoczęcia egzaminu na tablicy),

– w czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali,

– w przypadku konieczności wyjścia z sali (np. do toalety) uczeń podnosi rękę a po uzyskaniu zgody przewodniczącej zespołu nadzorującego zostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i w ciszy wychodzi z sali egzaminacyjnej do wyznaczonej toalety. Czas nieobecności przewodnicząca zespołu nadzorującego odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

 1. O godzinie określonej w „Harmonogramie egzaminu ósmoklasisty”, t.j. o godz. 9.00, członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.
 2. Osoby spóźnione nie będą wpuszczona na salę egzaminacyjną po godz. 9.00 t.j. po rozdaniu arkuszy. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) podejmuje decyzję o wpuszczeniu osoby spóźnionej na salę nie później jednak niż do zakończenia czynności organizacyjnych. Uczniowie spóźnieni nie losują numeru stolika – miejsce do pracy wskazuje im przewodnicząca zespołu nadzorującego.
 3. Po rozdaniu arkuszy przewodnicząca zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązku:

– SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH,

– zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej i drugiej stronie arkusza egzaminacyjnego,

– zwrócenia szczególnej uwagi na sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz korygowania błędów

zamieszczony w instrukcji,

– sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejce o ile zdający nie zrobili tego po wejściu na salę,

– sprawdzenia kompletności arkusza (należy sprawdzić: czy arkusz zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, czy arkusz zawiera kartę odpowiedzi,  czy arkusz standardowy z matematyki O-100 zawiera kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych),

– w przypadku standardowego arkusza z matematyki OMA-100 – wyrwania karty rozwiązań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań)

 1. Braki w arkuszach egzaminacyjnych zdający zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
 2. Przewodnicząca zespołu nadzorującego informuje o tym że:

– na 10 minut przed zakończeniem egzaminu członek zespołu nadzorującego przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

–  po zakończeniu pracy z arkuszem będzie dodatkowe 5 minut, nie wliczane do czasu egzaminu, przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, (dla zdających którzy mają obowiązek przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi).

 1. Przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina, kto ze zdających ma obowiązek samodzielnie zakodować arkusz i zaznaczyć odpowiedzi na karcie.

14.Zdający kodują arkusze egzaminacyjne karty odpowiedzi, i w przypadku egzaminu z matematyki – karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

 1. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego. NIE MOGĄ UDZIELAĆ ŻADNYCH WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINIE

 1. Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku uczniowie powinni mieć:

– długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem na wszystkie części egzaminu,

– linijkę na egzamin z matematyki,

(zapasowe długopisy i linijki znajdują się w sekretariacie szkoły)

 1. Zdający powinni mieć legitymację szkolną lub dokument tożsamości z numerem PESEL,

 

PONADTO:

 1. Osoby chore mogą także wnieść leki i urządzenia medyczne o ile zgłosiły to wcześniej Przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego.
 2. Zdający mogą wnieść małą butelkę wody, która będzie stała na podłodze przy stoliku żeby nie zniszczyć arkusza egzaminacyjnego.

 

NIE WOLNO:

 1. Wnosić i korzystać z kalkulatora i słowników podczas egzaminu (z wyjątkiem cudzoziemców, którym Rada Pedagogiczna przyznała takie uprawnienie).
 2. Korzystać z długopisów ścieralnych/zmazywalnych.
 3. Korzystać z ołówka. Rysunki należy wykonać długopisem/piórem.
 4. Wnosić i korzystać z urządzeń teleinformacyjnych.

WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.

 

KODOWANIE ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

 1. Arkusz egzaminacyjny koduje się poprzez umieszczenie indywidualnego kodu ucznia oraz numeru PESEL w wyznaczonych miejscach, t.j. na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi a także, w przypadku standardowego arkusza z matematyki OMA-100, na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzą poprawność zakodowania arkuszy.
 3. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych (O-200, O-Q00), uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu kodowanie wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 4. ZDAJĄCY NIE PODPISUJĄ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH IMIENIEM I NAZWISKIEM

 

PRZEBIEG EGZAMINU

 1. Po zakończeniu czynności organizacyjnych i kodowania arkuszy (ok. godz. 9.05) przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu i poleca zdającym otworzyć arkusze.
 2. Egzamin z języka obcego rozpoczyna się odtworzeniem płyty CD z tekstami w tym języku (ponadto płyta zawiera instrukcje dotyczące zadań egzaminacyjnych w języku polskim przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie zadań).
 3. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie zdający, członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz obserwatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy mogą poruszać się po sali w celu monitorowania przebiegu egzaminu nie przeszkadzając zdającym i bez zaglądania do prac zdających.
 5. Jeśli zdający zakończył pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika, podnosi rękę sygnalizując zakończenie pracy. Członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ). Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali, uczeń wychodzi w ciszy nie zakłócając pracy innym.
 6. Na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo oraz korzystających z arkuszy dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.

 

OBSERWATORZY

 1. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:

– delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,

– delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,

– delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych posiadający upoważnienie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 1. Obserwator nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty (nie jest członkiem Zespołu Nadzorującego).

3.Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie obserwacji przez osobę, która zgłosiła się do szkoły później niż na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU W CZASIE JEGO TRWANIA

 1. W przypadku stwierdzenia:

– niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

– wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów i materiałów

pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,

– zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu utrudniając pracę innym zdającym

przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin z danego przedmiotu. Taki uczeń przystępuje ponownie do tego zakresu egzaminu w terminie dodatkowym.

 1. Przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o unieważnieniu danego zakresu egzaminu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz z informacją o dalszym sposobie postępowania.
 2. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn wymienionych powyżej nastąpiło w przypadku przedmiotu zdawanego

w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ustali wynik tego zakresu jako „0%”.

 

PO EGZAMINIE

 1. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca zespołu nadzorującego:

– informuje zdających o zakończeniu pracy,

– wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez zdających,

odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)

– poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez zdających,

– poleca, po upływie dodatkowych 5 minut, zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 1. Uczeń, który nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi zgłasza to zespołowi nadzorującemu. Arkusz takiego ucznia zostanie zapakowany razem z kartą odpowiedzi a zaistniały fakt odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
 2. Członkowie zespołu upewniają się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdających zbierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi i karty rozwiązań i sprawdzają czy wszystkie materiały zostały zwrócone.
 4. Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym opuścić salę egzaminacyjną z wyjątkiem jednego ucznia, który jest obecny podczas pakowania materiałów do bezpiecznych kopert.

 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PO EGZAMINIE

 1. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić z powodu:

– stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,

– zgłoszenia przez rodziców zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,

– zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

– niemożności ustalenia wyników danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

W ww. przypadkach egzamin unieważnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 1. W przypadku unieważnienia z powodu:

–  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań,

– występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia  jednoznacznych sformułowań wskazujących udostępnienie rozwiązania innemu uczniowi lub korzystania z rozwiązań innego ucznia

rodzice mają prawo złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do dokumentacji, na podstawie której unieważniono dany egzamin w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji o unieważnieniu.

 1. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, rodzice mają prawo zgłosić te zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, unieważnienie może dotyczyć zarówno zgłaszającego zastrzeżenie jak i innych zdających (np. wszystkich piszących w danej sali).
 3. We wszystkich przypadkach szkoła służy pomocą przy załatwianiu czynności formalnych.

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznają 19 czerwca 2020 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 26 czerwca 2020 r. razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

 

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 1. Uczeń i rodzice ucznia mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą od dnia przekazania przez OKE zaświadczeń o wynikach (tj. od 19 czerwca 2020 r.).
 3. Dokładne informacje o trybie i zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.waw.pl) lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl).

 

 

Szczegółową i pełną informację dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, informatory

o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze egzaminacyjne z kwietnia 2019 a także komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020, komunikat o przyborach wymaganych na egzaminie  znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl) lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.waw.pl).

Font Resize
Contrast