ePUAP

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie pełni ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zatem złożenie pisma do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339  poprzez ESP wymaga posiadania konta użytkownika na ePUAP, Profilu Zaufanego na ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Uwaga!
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej) nie rodzi po stronie szkoły obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa, w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. W takim przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma ponadto Urzędowego Poświadczenia Odbioru podania (UPO), a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP.