Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkoły Podstawowej Integracyjnej  nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

w roku szkolnym 2023/2024

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

2, 3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

14 – 16 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH I STAŁYCH SPOYTKAŃ Z RODZICAMI

data/termin wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
13.09.2023 Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

g.15.30

 

Pierwsze spotkanie z rodzicami  w roku szkolnym 2023/2024:

g. 17.30, 18.00

1.Wybór rad oddziałowych rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców

2.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Wybór przewodniczącego Rady Rodziców

3.Przekazanie informacji rodzicom o możliwych sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty.

4. Zapoznanie rodziców z programami wychowawczo-profilaktycznym klas.

5.Poinformowanie rodziców o tym, że wymagania przedmiotowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

6.Poinformowanie o zasadach zwolnień z nauki drugiego języka, lekcji wf oraz informatyki.

7.Zapoznanie rodziców z propozycją zajęć pozalekcyjnych.

18.10.2023 Rada pedagogiczna

 

 

g. 15.30

Dzień otwarty – dyżury pedagogiczne g. 18.00 Przyznanie dostosowań do egzaminów
29.11.2022 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

g. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

g. 17.30, 18.00

Omówienie postępów edukacyjnych uczniów i efektywności oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych szkoły
10.01.2024 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja, złożenie sprawozdań z pracy zespołów, świetlicy szkolnej, sprawozdanie z nadzoru. omówienie planu pracy szkoły na II półrocze g. 13.00, 15.30

Zebranie z rodzicami
7.02.2024 Rada Pedagogiczna szkoleniowa  
13.03.2024

 

 

 

 

 

20.03.2024

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej “Pozytywna dyscyplina w klasie”

15.30 – 18.30

Dzień otwarty – dyżury nauczycielskie

g. 18.00

 

 

 

 

 

 

 

3.04.2024 Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej

“Pozytywna dyscyplina w klasie”

15.30 – 18.30

 
10.04.2024

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej “Pozytywna dyscyplina w klasie”

15.30 – 18.30

   
17.04.2024

 

 

  Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

 

Przekazanie rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego dokumentu zawierającego informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

24.04.2024

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej “Pozytywna dyscyplina w klasie”

 15.30 – 18.30

   
8.05.2024 Rada pedagogiczna Rada pedagogiczna –  zagrożenia, wnioski o dopuszczenie programów nauczania dla klas drugich, czwartych i ósmych

g. 15.30

Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

 

g. 17.30, 18.00

 
12.06.2024

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

g.13.30, 15.30

Podsumowanie pracy wychowawczej i osiągnięć uczniów  
17.06.2024 Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację    
26.06.2024 Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku 2023/2024

g. 10.00

   
27.08.2024 Rada pedagogiczna organizacyjna przed rozpoczęciem roku 2023/2024

g. 10.00

   

I półrocze roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ

data/termin wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
 

4.09.2023

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Komunikat I/2023 dyrektora  w sprawie organizacji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
do

2.09.2023

Potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły wychowawcy
do 2.09.2023 Dostarczenie do sekretariatu zdjęć legitymacyjnych uczniów klas pierwszych i siódmych wychowawcy
do 11.09.2023 Przesłanie do wicedyrektora wymagań edukacyjnych na oceny śródroczne i roczne nauczyciele
 13.09.2023 Przygotowanie programów  wychowawczo – profilaktycznych klas z zakresem tematycznym godzin wychowawczych i przesłanie do wicedyrektra
 

 

 

13.09.2023

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

g.15.30

 

 

Pierwsze spotkanie z rodzicami  w roku szkolnym 2023/2024:

g. 17.30, 18.00

1.Wybór rad oddziałowych rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców

2.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Wybór przewodniczącego Rady Rodziców

3.Przekazanie informacji rodzicom o możliwych sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty.

4. Zapoznanie rodziców z programami wychowawczo-profilaktycznym klas.

5.Poinformowanie rodziców o tym, że wymagania przedmiotowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

6.Poinformowanie o zasadach zwolnień z nauki drugiego języka, lekcji wf oraz informatyki.           7.Zapoznanie rodziców z propozycją zajęć pozalekcyjnych.

14.09.2023

 

Uroczyste wręczenie aktów mianowania Uroczystość dzielnicowa
15.09.2023 1.Dostarczenie do sekretariatu kart ewidencyjnych zawierających dane uczniów i rodziców

2.Dostarczenie do sekretariatu zgód na wykorzystanie wizerunku nowo przyjętych uczniów

 wychowawcy
21.09.2023 Wizyta studyjna studentów z Melbourne
25.09 – 6.10.2023 Informacje o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym Podczas godzin wychowawczych
do

28.09.2023

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  wychowawcy klas ósmych
do

28.09.2023

Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji
 

 

do

30.09.2023

Przekazanie do sekretariatu klasowych wykazów uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie form ustalonych z rodzicami uczniów
 

wrzesień

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nowo przyjętych i uczniów z klas czwartych, którzy mają nowe orzeczenia
do

30.09.2023

Złożenie dokumentacji z zakresu rewalidacji – WOPFU i IPET dla uczniów nowo przyjętych  

 

 

 

do

30.09.2023

Zaopiniowanie propozycji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły Rada Rodziców
wrzesień I Próbna ewakuacja szkoły
wrzesień Festiwal Nauki Małego Człowieka
do 30.09.2023 1.Przedłużenie ważności legitymacji szkolnych

2.Założenie arkuszy ocen uczniom nowo przyjętym

3.Dostarczenie do sekretariatu deklaracji wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie ósmoklasisty.

Legitymacje wszystkich uczniów z danej klasy dostarczają do sekretariatu wychowawcy lub wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie.
 

wrzesień

4.Dostarczenie do sekretariatu podpisanych planów pracy zespołów nauczycielskich i zadaniowych

PAŹDZIERNIK

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
1.10.2023 Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia  Na lekcjach matematyki
1 – 31.10.2024 Miesiąc poświęcony przeciwdziałaniu przemocy

·         I Maraton Przeciw Przemocy

·         Debaty ogólnoszkolne poświęcone przeciwdziałaniu przemocy

23.10.2023 – 17.11.2013 Przekazywanie informacji o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym przez wychowawców Podczas godzin wychowawczych
 

14.10.2023

 

Pasowanie na ucznia

 Klasy pierwsze

 

 

 

 

do

18.10.2023

 

 

Zebranie od rodziców dokumentów uprawniających uczniów do dostosowania warunków i organizacji egzaminu ósmoklasisty (zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni)  

 

 

 

18.10.2023

 

 

Rada pedagogiczna  

 

 

g. 15.30

Dzień otwarty – dyżury pedagogiczne

 

g. 18.00

Przyznanie dostosowań do egzaminów i omówienie problemów wychowawczych. Zaplanowanie pracy wychowawczej w działaniach ogólnoszkolnych
październik Kampania wyborcza -Wybory do Samorządu Uczniowskiego;

Sekcje SU, w tym wolontariat

LISTOPAD

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
1. – 30.11.2023 Przygotowywanie wniosków do SBP, konsultacje dotyczące przygotowywanych wniosków z koordynatorkami Gabinet 29
8.11.2023 Debata podsumowująca miesiąc poświęcony przeciwdziałaniu przemocy
14.11.2023 Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości Ewa Borkowska, Grzegorz Fijałek, zespół organizatorów uroczystości szkolnych z ceremoniałem
 11.11.2023 Narodowe Święto Niepodległości

 

22.11.2023 Spektakl słowno – muzyczny – Warszawie, Ojczyźnie

 

Agnieszka Holc – Jagodzińska, Aneta Hac
 

 

29.11.2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  

 

 

 

 

g. 15.30

Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

g. 17.30, 18.00

Omówienie postępów edukacyjnych uczniów i efektywności oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych szkoły
 20.11.2023 Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka Zespół zadaniowy
do

22.11.2023

Przekazanie rodzicom pisemnej informacji o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach wychowawcy
 20.11.2023 Dzień Pluszowego Misia

Przedstawienie i konkurs

Oddział przedszkolny
do

24.11.2023

Zebranie od rodziców oświadczeń o korzystaniu lub nie korzystaniu z dostosowań Wychowawcy/sekretariat
29.11.2023 Wybory do Rady Samorządu Szkolnego

GRUDZIEŃ

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
do 1.12.2023 Przygotowanie wniosków SPBP
6.12.2023 Mikołajki klasowe

 

6. – 13.12.2023 Składanie wniosków SBP
7.12.2023 Wybory rzeczników praw społeczności szkolnej
12.12.2023 Święto szkoły

Dzień Patrona

Zespół zadaniowy
 

12.12.2023

Szkolny kiermasz ozdób świątecznych, kawiarenka

dla uczniów i rodziców w świątecznym klimacie

 

 

 

Zespół zadaniowy
do 15.12.2023 Sprawdzanie wniosków SBP  
do 20.12.2023 Poprawki we wnioskach SBP  
21.12.2023 Informacja o zakwalifikowanych projektach SBP  
23– 31.12.

2023

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

grudzień

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów, ocena efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej Spotkania zespołów

STYCZEŃ

data wydarzenie Zebrania z rodzicami uwagi
3–10.01.2024 Nagrywanie filmików promocyjnych SBP  
 

10.01.2024

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

Klasyfikacja, złożenie sprawozdań z pracy zespołów, świetlicy szkolnej, sprawozdanie z nadzoru. omówienie planu pracy szkoły na II półrocze

g. 13.00, 15.30

Zebranie z rodzicami
12.01.2024 Zakończenie I półrocza nauki 
 

styczeń

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów, ocena efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej Spotkania Zespołów
29.01 – 9.02.2024 Promocja projektów SBP

LUTY

II półrocze roku szkolnego 2022/2023

data wydarzenie uwagi
5-9.02.2024 Promocja projektów SBP –  filmy w klasach
8.02.2024 Eliminacje szkolne konkursu matematycznego „W labiryntach matematyki”
12 – 14.02.2024 Głosowanie nad projektami SBP
16.02.2024 Ogłoszenie wyników SBP
21.02.2024 g.17.30 Dzień otwarty dla rodziców i kandydatów do klas pierwszych i do oddziału przedszkolnego Prezentacja szkoły, zajęcia dla dzieci

Zespół zadaniowy

 

28.02.2024

Dołączenie do dokumentacji uczniów wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i oceny efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 

28.02.2024

Przesłanie do wicedyrektora tabel z przydziałem zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
luty Dzień Języka Ojczystego Zespół zadaniowy
do 14.02.2024 Dostarczenie do sekretariatu pozyskanych od rodziców informacji o zmianie języka obcego i/lub wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła Wychowawcy klas ósmych
do

13.02.2024

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole
Szkolny Dzień Języków Obcych

 

Zespół zadaniowy
luty

 

Egzamin próbny ósmoklasisty (OKE) Zespoły przedmiotowe
luty Poinformowanie sekretariatu o uczniach, dla których należy zarezerwować miejsce w systemie rekrutacji Wychowawcy klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

MARZEC

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
2.03.2024 Eliminacje dzielnicowe konkursu matematycznego „W labiryntach matemetyki”  
5–20.03.2024 Rekrutacja do szkoły podstawowej  
marzec Ogłoszenie szkolnego konkursu plastycznego

 

  Rozstrzygnięcie podczas  SZPAKa

Zespół zadaniowy

 

 

 

marzec

SZPAK – Szkolny Przegląd Artystyczno-Kulturalny

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego

 Zespół zadaniowy

 

13.03.2024

 

 

 

 

 

 

20.03.2024

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej 

„Pozytywna dyscyplina w klasie”

g. 15.30 – 18.30

Dzień otwarty – dyżury nauczycielskie

g. 18.00

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2024 Uroczystość rozdania nagród w konkursie matematycznym „W labiryntach matematyki”
28.03 – 2.04.2024  Wiosenna przerwa świąteczna 

 

KWIECIEŃ

data wydarzenie   uwagi
28.03 – 2.04.2024  Wiosenna przerwa świąteczna 

 

3.04.2024 Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej 

„Pozytywna dyscyplina w klasie”

g. 15.30 – 18.30

 
10.04.2024 Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej 

„Pozytywna dyscyplina w klasie” g. 15.30 – 18.30

 
17.04.2024 Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego Przekazanie rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego dokumentu zawierającego informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

24.04.2024 Rada Pedagogiczna szkoleniowa dla części Rady Pedagogicznej 

„Pozytywna dyscyplina w klasie” 

 
do

30.04.2024

Zgłoszenie kandydatów do stypendium im. Grzesia Hennela

 

  zgłoszenie do Rady Szkoły
do

30.04.2024

Realizacja projektów SBP  
 

kwiecień/maj

Szkolny Dzień Ziemi

Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego im. Beaty Milewskiej – Kamińskiej

Zespół zadaniowy
do 30.04.2024 Przyjęcie od rodziców  – od laureatów /finalistów konkursów/olimpiad informacji o zmianie języka obcego Wychowawcy klas ósmych

MAJ

data wydarzenie Zebrania z rodzicami uwagi
maj Miesiąc promujący czytelnictwo Poloniści, świetlica szkolna, biblioteka szkolna
15 – 29.02.2024 Rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
2.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
maj  START – rowerowy maj
 

 

 

8.05.2024

Rada pedagogiczna – Rada pedagogiczna –  zagrożenia, wnioski o dopuszczenie programów nauczania dla klas drugich, czwartych i ósmych

 

g. 15.30

Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

 

g. 17.30, 18.00

do

10.05.2024

Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady  
24.05.2024 Dzień Samorządności – prezentacja zrealizowanych projektów SBP, wręczenie dyplomów  
14 – 16.05. 

2024

Egzamin ósmoklasisty 

 

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-VII 
 

 

 

 

 

maj

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów.  Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na kolejny rok szkolny. spotkania zespołów

CZERWIEC

data wydarzenie Zebranie z rodzicami uwagi
 

1.06.2024

 

Dzień Dziecka – festyn rodzinny Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego/zespół zadaniowy/rada rodziców
 

7.06.2024

Złożenie do sekretariatu wniosków o dopuszczenie wybranego programu nauczania do użytku w szkole
10 – 12.06.

2024 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym 
 

12.06.2024

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

g.13.30, 15.30

Podsumowanie pracy wychowawczej i osiągnięć uczniów
 

 

 

 

czerwiec

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów. Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na kolejny rok szkolny. spotkania zespołów
 

19.06.2024

Dołączenie do dokumentacji uczniów wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
17.06.2024

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację
 21.06.2024 Dostarczenie do sekretariatu podpisanych sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych i sprawozdań w wersji elektronicznej na pocztę służbową dyrektora
 

26.06.2024

Przesłanie do wicedyrektora tabel z przydziałem zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 21.06.2024  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
 

czerwiec

Spotkanie dla rodziców uczniów nowo przyjętych do klas pierwszych i rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

 

 

czerwiec

Przekazanie informacji o uczniach kończących etap edukacji wczesnoszkolnej nauczycielom uczącym w klasach czwartych
 

26.06.2024

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku 2023/2024

g. 10.00

LIPIEC

3.07.2024 Udostępnienie dla uczniów wyników egzaminu ósmoklasisty w wersji elektronicznej
 3.07.2024 Wydanie zdającym informacji o wynikach egzaminu

SIERPIEŃ

 

27.08.2024

Rada pedagogiczna organizacyjna przed rozpoczęciem roku 2023/2024

g. 10.00

 

sierpień

Spotkanie adaptacyjne dla uczniów z klas pierwszych i z oddziału przedszkolnego