Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkoły Podstawowej Integracyjnej  nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

w roku szkolnym 2023/2024

I półrocze roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ

data/termin wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
 

4.09.2023

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego   Komunikat I/2023 dyrektora  w sprawie organizacji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
do

2.09.2023

Potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły   wychowawcy
do 2.09.2023 Dostarczenie do sekretariatu zdjęć legitymacyjnych uczniów klas pierwszych i siódmych   wychowawcy
do 11.09.2023 Przesłanie do wicedyrektora wymagań edukacyjnych na oceny śródroczne i roczne   nauczyciele
 13.09.2023 Przygotowanie programów  wychowawczo – profilaktycznych klas z zakresem tematycznym godzin wychowawczych i przesłanie do wicedyrektra    
 

 

 

13.09.2023

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

g.15.30

 

 

Pierwsze spotkanie z rodzicami  w roku szkolnym 2023/2024:

g. 17.30, 18.00

1.Wybór rad oddziałowych rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców

2.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Wybór przewodniczącego Rady Rodziców

3.Przekazanie informacji rodzicom o możliwych sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty.

4. Zapoznanie rodziców z programami wychowawczo-profilaktycznym klas.

5.Poinformowanie rodziców o tym, że wymagania przedmiotowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

6.Poinformowanie o zasadach zwolnień z nauki drugiego języka, lekcji wf oraz informatyki.           7.Zapoznanie rodziców z propozycją zajęć pozalekcyjnych.

14.09.2023

 

Uroczyste wręczenie aktów mianowania   Uroczystość dzielnicowa
15.09.2023 1.Dostarczenie do sekretariatu kart ewidencyjnych zawierających dane uczniów i rodziców

2.Dostarczenie do sekretariatu zgód na wykorzystanie wizerunku nowo przyjętych uczniów

   wychowawcy
21.09.2023 Wizyta studyjna studentów z Melbourne    
25.09 – 6.10.2023 Informacje o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym   Podczas godzin wychowawczych
do

28.09.2023

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty    wychowawcy klas ósmych
do

28.09.2023

Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji    
 

 

do

30.09.2023

Przekazanie do sekretariatu klasowych wykazów uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie form ustalonych z rodzicami uczniów    
 

wrzesień

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nowo przyjętych i uczniów z klas czwartych, którzy mają nowe orzeczenia    
do

30.09.2023

Złożenie dokumentacji z zakresu rewalidacji – WOPFU i IPET dla uczniów nowo przyjętych  

 

 

 

 
do

30.09.2023

Zaopiniowanie propozycji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły   Rada Rodziców
wrzesień I Próbna ewakuacja szkoły    
wrzesień Festiwal Nauki Małego Człowieka    
do 30.09.2023 1.Przedłużenie ważności legitymacji szkolnych

2.Założenie arkuszy ocen uczniom nowo przyjętym

3.Dostarczenie do sekretariatu deklaracji wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie ósmoklasisty.

  Legitymacje wszystkich uczniów z danej klasy dostarczają do sekretariatu wychowawcy lub wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie.
 

wrzesień

4.Dostarczenie do sekretariatu podpisanych planów pracy zespołów nauczycielskich i zadaniowych