Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkoły Podstawowej Integracyjnej  nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

w roku szkolnym 2022/2023

WRZESIEŃ

I półrocze roku szkolnego 2022/2023

data/termin wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
 

 

1.09.2022

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego   Komunikat I/2021 dyrektora  w sprawie organizacji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
do

2.09.2022

Potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły    
 

 

 

14.09.2022

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

g.15.30

 

 

Pierwsze spotkanie z rodzicami  w roku szkolnym 2022/2023:

g. 17.30, 18.00

1.Wybór rad oddziałowych rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców

2.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Wybór przewodniczącego Rady Rodziców

3.Przekazanie informacji rodzicom o możliwych sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty.

4. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczo-profilaktycznym klas.  5.Zapoznanie rodziców z wymaganiami przedmiotowymi na poszczególne oceny śródroczne i roczne. 6.Poinformowanie o zasadach zwolnień z nauki drugiego języka, lekcji wf oraz informatyki.           7.Zapoznanie rodziców z propozycją zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

16.09.2022

1.Dostarczenie do sekretariatu kart ewidencyjnych zawierających dane uczniów i rodziców

2.Dostarczenie do sekretariatu zgód na wykorzystanie wizerunku nowo przyjętych uczniów

  wychowawcy
 13.09.2022 Przekazanie do sekretariatu szkoły planów pracy  wychowawczo – profilaktycznej klas    wychowawcy
do 20.09.2022 Dostarczenie do sekretariatu zdjęć legitymacyjnych uczniów klas pierwszych i siódmych   wychowawcy
26.09 – 7.10.2022 Informacje o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym   Podczas godzin wychowawczych
do

28.09.2022

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty    wychowawcy klas ósmych
do

30.09.2022

Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji    
 

 

do

30.09.2022

Przekazanie do sekretariatu klasowych wykazów uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie form ustalonych z rodzicami uczniów    
wrzesień Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nowo przyjętych i uczniów z klas czwartych, którzy mają nowe orzeczenia    
do

30.09.2022

Złożenie dokumentacji z zakresu rewalidacji – WOPFU i IPET dla uczniów nowo przyjętych  

 

 

 

 
do

30.09.2022

Zaopiniowanie propozycji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły   Rada Rodziców
wrzesień I Próbna ewakuacja szkoły    
wrzesień Festiwal Nauki Małego Człowieka    
do 30.09.2022 1.Przedłużenie ważności legitymacji szkolnych

3.Założenie arkuszy ocen uczniom nowo przyjętym

2.Dostarczenie do sekretariatu deklaracji wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie ósmoklasisty.

  Legitymacje wszystkich uczniów z danej klasy dostarczają do sekretariatu wychowawcy lub wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie.
 

 

wrzesień

Dostarczenie do sekretariatu podpisanych planów pracy zespołów nauczycielskich i zadaniowych    

PAŹDZIERNIK

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
1.10.2022 Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia    Zespół matematyków
do 24.10.2022 Przygotowywanie wniosków Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego    
03.10 – 31.10.2022 Konsultacje przygotowanych wniosków oraz warsztaty dotyczące promocji projektu z koordynatorkami (Szkolny Budżet Partycypacyjny)   Podczas godzin wychowawczych
 

14.10.2022

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie na ucznia

   

 

 

 

 

do

17.10.2022

 

 

Zebranie od rodziców dokumentów uprawniających uczniów do dostosowania warunków i organizacji egzaminu ósmoklasisty (zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni)    

 

17.10.2022 Rozpoczęcie Tygodnia mediacji   Organizacja tygodnia: Zespół do spraw dialogu
20.10.2022 Dzień mediacji   Zespół do spraw dialogu
 

 

19.10.2022

Rada pedagogiczna  

 

 

 

g. 15.30

Dzień otwarty – dyżury pedagogiczne

 

g. 18.00

Przyznanie dostosowań do egzaminów
31.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych    
październik Kampania wyborcza -Wybory do Samorządu Uczniowskiego;

Sekcje SU, w tym wolontariat

   
październik Konkurs w labiryntach matematyki    

LISTOPAD

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
3.11 – 10.11.2022 Składanie wniosków SBP   Gabinet 29
 

4.11.2022

Szkolny Dzień Postaci z Bajek

1.Teatr Falco

2.Szkolne czytanie bajek

  nauczyciele we współpracy z rodzicami rodzice

 

14.11 – 16.11.2022 Sprawdzanie wniosków SBP – komisja    
 

9.11.2022

Seminarium naukowe „Nie mógłbym postąpić inaczej” Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem   osoby odpowiedzialne
10.11.2022 Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości   Ewa Borkowska, Grzegorz Fijałek, zespół organizatorów uroczystości szkolnych z ceremoniałem
 

11.11.2022

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od nauki

 

   
 

 

16.11.2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  

 

 

 

 

g. 15.30

Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

g. 17.30, 18.00

Omówienie postępów edukacyjnych uczniów i efektywności oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych szkoły
do

21.11.2022

Poprawki projektów SBP    
 

21.11.2022

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka   Zespół zadaniowy
22.11.2022 Informacja o zakwalifikowanych projektach SBP    
22.11 – 9.12.2022 Promocja projektów, w tym nagrania promocyjne    
do

21.11.2022

Przekazanie rodzicom pisemnej informacji o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach   wychowawcy
 

 

25.11.2022

Dzień Pluszowego Misia

1.      Szkolne czytanie

2.      Szkolny konkurs opowiadań o pluszowych misiach

  „Duży dla Małego”

Zespół zadaniowy

do

24.11.2022

Zebranie od rodziców oświadczeń o korzystaniu lub nie korzystaniu z dostosowań   Wychowawcy/sekretariat

GRUDZIEŃ

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
5 -9.12.2022 Prezentacja projektów SBP (film na godzinach wychowawczych)    
6.12.2022 Mikołajki klasowe

 

   
12 – 15.2022 Głosowanie w sprawie projektów SBP    
14.12.2022 Święto szkoły

Dzień Patrona

  Zespół zadaniowy
 

14.12.2022

Szkolny kiermasz ozdób świątecznych, kawiarenka

dla uczniów i rodziców w świątecznym klimacie

 

 

 

Zespół zadaniowy
19.12.2022 Ogłoszenie wyników SBP    
23– 31.12.

2022

Zimowa przerwa świąteczna

 

   
 

 

grudzień

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów, ocena efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej   Spotkania zespołów

 STYCZEŃ

data wydarzenie Zebrania z rodzicami uwagi
 

25.01.2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

Klasyfikacja, złożenie sprawozdań z pracy zespołów, świetlicy szkolnej, sprawozdanie z nadzoru. omówienie planu pracy szkoły na II półrocze

g. 13.00, 15.30

Zebranie z rodzicami
27.01.2023 Koncert „Chóru Jagody”    
27.01.2023 Zakończenie I półrocza nauki     
 

styczeń

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów, ocena efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej   Spotkania Zespołów

 LUTY

II półrocze roku szkolnego 2022/2023

data wydarzenie uwagi
13 – 26.02.2023  Ferie zimowe  
 

28.02.2023

Dołączenie do dokumentacji uczniów wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i oceny efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
 

28.02.2023

Przesłanie do wicedyrektora tabel z przydziałem zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
  Dzień Języka Ojczystego Zespół nauczycieli języka polskiego
do 23.02.2023  Dostarczenie do sekretariatu pozyskanych od rodziców informacji o zmianie języka obcego Wychowawcy klas ósmych
do

23.02.2023

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole  
Szkolny Dzień Języków Obcych

 

Zespół nauczycieli języków obcych
 

 

Egzamin próbny ósmoklasisty Zespoły przedmiotowe
luty Poinformowanie sekretariatu o uczniach, dla których należy zarezerwować miejsce w systemie rekrutacji Wychowawcy klas pierwszych i oddziału przedszkolnego
 

luty

Uroczyste podsumowanie konkursu                     „W labiryntach matematyki”  

organizatorki

 

MARZEC

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
marzec Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego   Prezentacja szkoły, zajęcia dla dzieci

Zespół zadaniowy

  Ogłoszenie szkolnego konkursu plastycznego

 

  Rozstrzygnięcie podczas  SZPAKa

Zespół zadaniowy

 

do 15.03.2023  Przyjęcie deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty od uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenia w ósmej klasie po 30 września 2022 r.   Wychowawcy klas ósmych
 

 

21.03.2023

SZPAK – Szkolny Przegląd Artystyczno-Kulturalny

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego

   Zespół zadaniowy

 

  Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów – prezentacja projektu „Dzieci Wallenberga” – „Nie można oczekiwać, że za dobro będziemy wynagrodzeni”

 

 

  projekt

j. polski/historia

współpraca z muzeum Polin

zespół zadaniowy

 

29.03.2022

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa Dzień otwarty – dyżury nauczycielskie

g. 18.00

marzec Zgłoszenie kandydatów do stypendium im. Grzesia Hennela   zgłoszenie do Rady Szkoły

KWIECIEŃ

data wydarzenie   uwagi
6 – 11.04.2023  Wiosenna przerwa świąteczna 

 

   
19.04.2023   Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego Przekazanie rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego dokumentu zawierającego informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

do

30.04.2022

Realizacja projektów SBP    
 

kwiecień/maj

Szkolny Dzień Ziemi

Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego im. Beaty Milewskiej – Kamińskiej

  Zespół zadaniowy

 MAJ

data wydarzenie Zebrania z rodzicami uwagi
maj Rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych    
2.05.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych    
 4.05.2023  START – rowerowy maj    
Do 9.05.2023 Przyjęcie od rodziców  – od laureatów /finalistów konkursów/olimpiad informacji o zmianie języka obcego   Wychowawcy klas ósmych
19.05.2022 Dzień Samorządności- prezentacja zrealizowanych projektów SBP, wręczenie dyplomów    
 

 

 

17.05.2023

Rada pedagogiczna – oceny planowane, zagrożenia, wnioski o dopuszczenie programów nauczania dla klas pierwszych, czwartych i siódmych

 

g. 15.30

Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

 

g. 17.30, 18.00

 
do

22.05.2023

Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady    
23 – 25.05. 

2023 

Egzamin ósmoklasisty 

 

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-VII 
 

 

 

 

 

maj

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów.  Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na kolejny rok szkolny.   spotkania zespołów

 CZERWIEC

data wydarzenie Zebranie z rodzicami uwagi
 

1.06.2023

 

Dzień Dziecka – przekazanie szkoły Samorządowi Uczniowskiemu   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego/zespół zadaniowy
9.06.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych    
 

12.06.2023

Złożenie do sekretariatu wniosków o dopuszczenie wybranego programu nauczania do użytku w szkole    
12 – 14.06.

2023 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym     
 

14.06.2023

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

g.13.30, 15.30

Podsumowanie pracy wychowawczej i osiągnięć uczniów
 

 

 

 

czerwiec

Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów. Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na kolejny rok szkolny.   spotkania zespołów
 

19.06.2022

Dołączenie do dokumentacji uczniów wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej    
 

 

19.06.2023

Dostarczenie do sekretariatu podpisanych sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych i sprawozdań w wersji elektronicznej na pocztę służbową dyrektora    
 19.06.2023 Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację    
 

23.06.2023

Przesłanie do wicedyrektora tabel z przydziałem zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej    
 23.06.2023  Uroczyste zakończenie roku szkolnego     
 

czerwiec

Spotkanie dla rodziców uczniów nowo przyjętych do klas pierwszych i rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

   
 

 

czerwiec

Przekazanie informacji o uczniach kończących etap edukacji wczesnoszkolnej nauczycielom uczącym w klasach czwartych    
 

27 lub 28.06.2023

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku 2022/2023

g. 10.00

   

LIPIEC

3.07.2023 Udostępnienie dla uczniów wyników egzaminu ósmoklasisty w wersji elektronicznej    
 6.07.2023 Wydanie zdającym informacji o wynikach egzaminu    

SIERPIEŃ

 

sierpień

Rada pedagogiczna organizacyjna przed rozpoczęciem roku 2023/2024

g. 10.00

   
 

sierpień

Spotkanie adaptacyjne dla uczniów z klas pierwszych i z oddziału przedszkolnego    

 

Font Resize
Contrast