Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkoły Podstawowej Integracyjnej  nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia XVIII/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie  sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022 z dnia 15 września 2021 r.

WRZESIEŃ

I półrocze roku szkolnego 2021/2022

data/termin wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
 

1.09.2021

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Komunikat I/2021 dyrektora  w sprawie organizacji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
do

3.09.2021

Potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły
 

15.09.2021

 

 

 

 

 

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

g.15.30

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze spotkanie z rodzicami  w roku szkolnym 2021/2022:

g. 17.30, 18.00

1.Wybór rad oddziałowych rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców

2.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Wybór przewodniczącego Rady Rodziców

3.Przekazanie informacji rodzicom o możliwych sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty.

4. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczo-profilaktycznym klas.  5.Zapoznanie rodziców z wymaganiami przedmiotowymi na poszczególne oceny śródroczne i roczne. 6.Poinformowanie o zasadach zwolnień z nauki drugiego języka, lekcji wf oraz informatyki.           7.Zapoznanie rodziców z propozycją zajęć pozalekcyjnych.

17.09.2021 1.Dostarczenie do sekretariatu kart ewidencyjnych zawierających dane uczniów i rodziców

2.Dostarczenie do sekretariatu zgód na wykorzystanie wizerunku nowo przyjętych uczniów

wychowawcy
 18.09.2021 Przekazanie do sekretariatu szkoły planów pracy  wychowawczo – profilaktycznej klas

do 20.09.2021

Dostarczenie do sekretariatu zdjęć legitymacyjnych uczniów klas pierwszych i siódmych wychowawcy
25.09.2021 Ustalenie form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po dokonaniu diagnozy potrzeb i analizie opinii poradni Wnioskowanie o godziny do organu prowadzącego szkołę
27.09-08.10

2021

Informacje o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym przekazywane przez wychowawców uczniom Podczas godzin wychowawczych
30.09.2021 Przekazanie do sekretariatu klasowych wykazów uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie form ustalonych z rodzicami uczniów
wrzesień Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nowo przyjętych
30.09.2021 Złożenie dokumentacji z zakresu rewalidacji – WOPFU i IPET dla uczniów nowo przyjętych  

 

 

 

30.09.2021 Zaopiniowanie propozycji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły Rada Rodziców
wrzesień Próbna ewakuacja szkoły
wrzesień Festiwal Nauki Małego Człowieka
do 30.09.2021 1.Przedłużenie ważności legitymacji szkolnych

3.Założenie arkuszy ocen uczniom nowo przyjętym

2.Dostarczenie do sekretariatu deklaracji wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie ósmoklasisty.

Legitymacje wszystkich uczniów z danej klasy dostarczają do sekretariatu wychowawcy lub wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie.
 

 

wrzesień

Dostarczenie do sekretariatu podpisanych planów pracy zespołów nauczycielskich i zadaniowych

PAŹDZIERNIK

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
1.10.2021 Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia
 do

22.10.2021

Przygotowywanie wniosków Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego
01.10. – 29.10.

2021

Konsultacje przygotowanych wniosków oraz warsztaty dotyczące promocji projektu z koordynatorkami (Szkolny Budżet Partycypacyjny) Podczas godzin wychowawczych
14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie na ucznia Klasowe debaty na temat: Budżet Partycypacyjny- pomysłowość, decyzyjność, przedsiębiorczość, samorządność!

 

 

 

 

 

15.10.2021

 

Sprawdzenie i uzupełnienie dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (indywidualne teczki uczniów)
do

15.10.2021

 

Zebranie od rodziców dokumentów uprawniających uczniów do dostosowania warunków i organizacji egzaminu ósmoklasisty  

 

20.10.2021 Rada pedagogiczna  

 

 

 

g. 15.30

Dzień otwarty – dyżury pedagogiczne

 

 

g. 18.00

Przyznanie dostosowań do egzaminów
30.10.2021 Przygotowanie dla rodziców pisemnej informacji o przyznanych dostosowaniach  

 

 

październik Kampania wyborcza -Wybory do Samorządu Uczniowskiego;

Sekcje SU, w tym wolontariat

październik Konkurs w labiryntach matematyki

LISTOPAD

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
2.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03-08.11. 2021 Składanie wniosków SBP Gabinet 29
do

5.11.2021

Uzgodnienie z OKE niestandardowych warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Psycholog
 

5.11.2021

Szkolny Dzień Postaci z Bajek

1.Teatr Falco

2.Szkolne czytanie bajek

 

 

10.11.2021 Sprawdzanie wniosków SBP – komisja
 

9.11.2021

Seminarium naukowe „Nie mógłbym postąpić inaczej” Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem Zespół zadaniowy
 

11.11.2021

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od nauki

 

12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do

15.11.2021

Poprawki projektów SBP
16.11.2021 Informacja o zakwalifikowanych projektach
 

 

17.11.2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  

 

 

 

g. 15.30

Zebrania z rodzicami

 

 

 

g. 17.30, 18.00

Omówienie postępów edukacyjnych uczniów i efektywności oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych szkoły
 

19.11.2021

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka Zespół zadaniowy
19.11.2021

 

Prezentacja projektów SBP
16.11. – 26.11.

2021

Promocja projektów
do

22.11.2021

Przekazanie rodzicom pisemnej informacji o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach wychowawcy
 

 

25.11.2021

Dzień Pluszowego Misia

1.      Szkolne czytanie

2.      Szkolny konkurs opowiadań o pluszowych misiach

„Duży dla Małego”

Zespół zadaniowy

do

26.11.2021

Zebranie od rodziców oświadczeń o korzystaniu lub nie korzystaniu z dostosowań Wychowawcy/sekretariat
29.11. – 01.12.2021 Głosowanie w sprawie projektów SBP

GRUDZIEŃ

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
03.12.2021 Ogłoszenie wyników SBP
grudzień – kwiecień Realizacja projektów SBP
6.12.2021 Mikołajki klasowe

 

14.12.2021 Trzydziestolecie szkoły

Święto szkoły

Dzień Patrona

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Zespół zadaniowy
15.12.2021 Dostarczenie do sekretariatu świątecznych kart i redagowanie życzeń  

 

15.12.2021 Oceny planowane

 

Zebrania z rodzicami

 

g. 17.30, 18.00

Bez posiedzenia rady pedagogicznej
15.12.2021 Szkolny kiermasz ozdób świątecznych, kawiarenka

dla uczniów i rodziców w świątecznym klimacie

 

 

 

Zespół zadaniowy
23– 31.12.

2021

Zimowa przerwa świąteczna

 

grudzień Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów Spotkania zespołów

STYCZEŃ

data wydarzenie uwagi
7.01.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 
8.01.2022 Koncert utworów Elvisa Presleya w wykonaniu uczniów SPI 339 – godzinny koncert muzyczny Zespół zadaniowy
26.01.2022 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

Klasyfikacja

 

g. 14.00, 15.30

31.01.2022 Zakończenie I półrocza nauki
styczeń Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów, ocena efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej Spotkania Zespołów

LUTY

II półrocze roku szkolnego 2020/2021

data wydarzenie uwagi
31.01 – 13.02.2022 Ferie zimowe
16.02.2022 Rada Pedagogiczna – złożenie sprawozdań z pracy zespołów, biblioteki, świetlicy szkolnej. Omówienie planu pracy szkoły na II półrocze

 

g. 15.30

1.      Udział uczniów w konkursach                          i olimpiadach

2.      Doskonalenie nauczycieli

3.      Wnioski

16.02.2022 Dołączenie do dokumentacji uczniów wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i oceny efektywności zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej
16.02.2022 Przesłanie do wicedyrektora tabel z przydziałem zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
14.02.2022 Ogłoszenie szkolnego konkursu plastycznego

 

Rozstrzygnięcie podczas  SZPAKa

Zespół zadaniowy

22.02.2022 Dzień Języka Ojczystego Zespół zadaniowy
do

24.02.2022

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole
25.02.2022 Szkolny Dzień Języków Obcych

 

Zespół zadaniowy
luty Egzamin próbny ósmoklasisty Zespoły przedmiotowe
luty Poinformowanie sekretariatu o uczniach, dla których należy zarezerwować miejsce w systemie rekrutacji Wychowawcy klas pierwszych i oddziału przedszkolnego
luty Uroczyste podsumowanie konkursu                     „W labiryntach matematyki”  

organizatorki

 

luty Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego Prezentacja szkoły, zajęcia dla dzieci

Zespół zadaniowy

MARZEC

data wydarzenie zebrania z rodzicami uwagi
do 15.03.2022 Przekazanie rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego dokumentu zawierającego informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

oddział przedszkolny
 

22.03.2022

 

SZPAK – Szkolny Przegląd Artystyczno-Kulturalny

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego

 Zespół zadaniowy

 

24.03.2022 Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów – prezentacja projektu „Dzieci Wallenberga”

 

 

projekt

j. polski/historia

współpraca z muzeum Polin

zespół zadaniowy

23.03.2022 Rada pedagogiczna

 

 

g.16.30

Dzień otwarty – dyżury nauczycielskie

g. 18.00

marzec Zgłoszenie kandydatów do stypendium im. Grzesia Hennela zgłoszenie do Rady Szkoły

KWIECIEŃ

data wydarzenie uwagi
14 – 19.04.

2022

Wiosenna przerwa świąteczna

 

22.04.2022/maj Szkolny Dzień Ziemi

Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego im. Beaty Milewskiej – Kamińskiej

Zespół zadaniowy
20.04.2022 Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim Zespół zadaniowy

MAJ

data wydarzenie Zebrania z rodzicami uwagi
maj Rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
2.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 4.05.2022  START – rowerowy maj
18.05.2022 Dzień Samorządności- prezentacja zrealizowanych projektów, wręczenie dyplomów
18.05.2022 Rada pedagogiczna – oceny planowane, zagrożenia, wnioski o dopuszczenie programów nauczania dla klas pierwszych, czwartych i siódmych

g. 15.30

Zebrania z rodzicami

 

 

 

g. 17.30, 18.00

24 – 26.05.

2022

Egzamin ósmoklasisty

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-VII
28.05.2022 Festyn szkolny we współpracy z Radą Rodziców
maj Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów.  Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na kolejny rok szkolny. spotkania zespołów

CZERWIEC

data wydarzenie Zebranie z rodzicami uwagi
1.06.2022

 

Dzień Dziecka – przekazanie szkoły Samorządowi Uczniowskiemu Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego/zespół zadaniowy
10.06.2022 Złożenie do sekretariatu wniosków o dopuszczenie wybranego programu nauczania do użytku w szkole
13 – 15.06.

2022

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym
15.06.2022

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

g.13.30, 15.30

Dzień otwarty – dyżury nauczycielskie

g. 18.00

Podsumowanie pracy wychowawczej i osiągnięć uczniów
czerwiec Zebrania zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów –wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów. Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na kolejny rok szkolny. spotkania zespołów
20.06.2022 Dołączenie do dokumentacji uczniów wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
20.06.2022 Dostarczenie do sekretariatu podpisanych sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych i sprawozdań w wersji elektronicznej na pocztę służbową dyrektora
 20.06.2022 Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację
24.06.2022 Przesłanie do wicedyrektora tabel z przydziałem zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
czerwiec Spotkanie dla rodziców uczniów nowo przyjętych do klas pierwszych i rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego
czerwiec Przekazanie informacji o uczniach kończących etap edukacji wczesnoszkolnej nauczycielom uczącym w klasach czwartych
24.06.2022 Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku 2020/2021

g. 16.00

LIPIEC

1.07.2022 Udostępnienie dla uczniów wyników egzaminu ósmoklasisty
8.07.2022 Wydanie zdającym informacji o wynikach egzaminu

 

SIERPIEŃ

sierpień Rada pedagogiczna organizacyjna przed rozpoczęciem roku 2021/2022

g. 10.00

sierpień Spotkanie adaptacyjne dla uczniów z klas pierwszych i z oddziału przedszkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

2 XI 2021 r.    12 XI 2021 r.    14.XII 2021   7 I 2022 r.   2 V 2022 r.     24-26 V 2022 r.

Terminarz stałych spotkań z rodzicami

data spotkania z rodzicami
15.09.2021 Pierwsze spotkanie z rodzicami  w roku szkolnym 2021/2022:

g. 17.30, 18.00

20.10.2021 Dzień otwarty – dyżury pedagogiczne

g. 18.00

17.11.2021 Zebrania z rodzicami

 

 

g. 17.30, 18.00

15.12.2021 Zebrania z rodzicami

 

g. 17.30, 18.00

23.03.2022 Dzień otwarty – dyżury nauczycielskie

g. 18.00

18.05.2022 Zebrania z rodzicami

 

g. 17.30, 18.00

15.06.2022

 

Dzień otwarty – dyżury nauczycielskie

g. 18.00

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej

 20.10.2021 Rada pedagogiczna  

g. 15.30

17.11.2021 Posiedzenie Rady Pedagogicznej  

g. 15.30

26.01.2022 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

Klasyfikacja

g. 14.00, 15.30

16.02.2022 Rada Pedagogiczna – złożenie sprawozdań z pracy zespołów, biblioteki, świetlicy szkolnej. Omówienie planu pracy szkoły na II półrocze

g. 15.30

23.03.2022 Rada pedagogiczna

g.16.30

18.05.2022 Rada pedagogiczna – oceny planowane, zagrożenia, wnioski o dopuszczenie programów nauczania dla klas pierwszych, czwartych i siódmych

g. 15.30

15.06.2022

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

g.13.30, 15.30

20.06.2022

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację

g.15.30

24.06.2022 Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku 2020/2021

g. 16.00

sierpień Rada pedagogiczna organizacyjna przed rozpoczęciem roku 2021/2022

g. 10.00

Font Resize
Contrast