O szkole

Jesteśmy najstarszą w Warszawie szkołą integracyjną z dużym doświadczeniem w dziedzinie integracji. Idea ta jest naczelną zasadą organizacji pracy naszej szkoły. Wspieramy uczniów mających trudności w nauce, wspomagamy uczniów z niepełnosprawnościami, pomagamy rozwijać uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Zarówno dzieci zdolne, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, są dla nas ważnym zobowiązaniem, dlatego priorytetem dla nas są ciągłe starania o zapewnienie im jak najlepszych warunków rozwoju.
 

Nasza szkoła mieści się w przyjaznym dla uczniów budynku, otoczonym zielenią, bez barier architektonicznych, z wyjściem na pięknie zagospodarowane patio.                         

Dużą wagę przywiązujemy do tradycji. Jesteśmy szkołą bezpieczną. Dzieci uczą się w nielicznych, dwudziestoosobowych klasach, wychowawstwo pełni dwóch nauczycieli. Nadrzędną wartością, którą się kierujemy w pracy, jest drugi człowiek – jego potrzeby i wzajemna życzliwość.

 

Wśród naszych uczniów są dzieci i młodzież z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W każdej klasie zapewniamy pięć miejsc dla uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W każdej klasie jest zatrudniony nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny. Naszym uczniom oferujemy zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Każdego roku przygotowujemy dla uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są to koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne i sportowe. Uczniowie szkoły są laureatami przedmiotowych konkursów i konkursów wiedzy. Gazetka szkolna “Mały Redaktor” wielokrotnie zdobywała I miejsce w konkursach warszawskich na najlepszą gazetkę szkolną. Zespół wokalno-muzyczny “Warszawskie nutki” i chór szkolny “Jagody” zdobywają nagrody podczas festiwali i na konkursach artystycznych. Aktywnie uczestniczymy w Festiwalach Nauki Małego Człowieka, przygotowując każdego roku stoisko edukacyjne, na którym uczniowie prezentują doświadczenia i gry edukacyjne popularyzujące nauki matematyczne i przyrodnicze. przez okres dwunastu lat najstarsi uczniowie prezentowali doświadczenia naukowe na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Fotografie zjawisk fizycznych, wykonane przez uczniów, zamieszczono w podręcznikach do fizyki. 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi i instytucjami wspomagającymi edukację. Jest miejscem praktyk studenckich.

Nasze patio

 

Przed wejściem głównym do budynku szkoły

              

                            Wejście różane

Wokół szkoły jest dużo zieleni

 

Wolimy mieć ”relację” niż „rację” 

Nasze motto realizujemy w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Twórcą idei Porozumienia bez Przemocy jest amerykański doktor psychologii klinicznej Marshall B. Rosenberg, który wspierał rodziny, szkoły, organizacje oraz narody w budowaniu relacji
i rozwiązywaniu konfliktów poprzez komunikację opartą o empatię. Sednem Porozumienia bez Przemocy jest otwarte wyrażanie swoich uczuć, potrzeb i życzeń oraz umiejętność odczytywania ich
w słowach i czynach innych ludzi, niezależnie od formy w jakiej zostaną przekazane. Porozumienie bez Przemocy zachęca do  patrzenia na drugiego człowieka z intencją otwartości, ciekawości i akceptacji, oraz do budowania relacji w których potrzeby wszystkich są uwzględniane.

Ideę Porozumienia bez Przemocy wprowadzamy do szkoły poprzez następujące działania:

Grupę Empatii

Grupa ucząca się i praktykująca komunikację empatyczną opartą o Porozumienie bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga. Wyjątkowość naszej grupy polega na tym, że składa się ona z rodziców
i nauczycieli. Jesteśmy po to, aby się lepiej słyszeć, rozumieć i działać na rzecz dzieci. Nasza grupa zbiera się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Spotkania są niesamowitą okazją, aby wspólnie się rozwijać, słuchać siebie nawzajem oraz nabywać umiejętności skutecznej komunikacji, która uwzględnia potrzeby i perspektywę drugiego człowieka. Zajęcia odbywają się dzięki współpracy z Fundacją Esti Bona i Studiem Pasji.  W związku z obecną sytuacją pandemiczną, spotkania odbywają się na platformie zoom.

Projekt mediacji rówieśniczych

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy pilotażowy program mediacji rówieśniczych. Na części godzin wychowawczych przeprowadzamy warsztaty dla uczniów z komunikacji empatycznej
i sposobów rozwiązywania konfliktów, który uwzględnia potrzeby obu stron (wygrany – wygrany). Zależy nam, aby spośród uczniów wyłoniła się grupa mediatorów, która będzie potrafiła wspierać relacje innych uczniów w sytuacjach  konfliktowych oraz pomagała im znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące obie strony konfliktu. W Radzie Samorządu Szkolonego został powołany Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Konfliktów, który będzie współpracował ze Szkolnym Zespołem ds. Mediacji. W przyszłości chcemy, aby dwuosobowy zespół mediatorów (uczeń i dorosły mediator) mógł mediować konflikty między uczniami a nauczycielami

Systemy dialogowe oparte o Kręgi Naprawcze i Sprawiedliwość Naprawczą

Przy wsparciu Fundacji 4 Kroki uczymy się i zaczynamy budować w naszej szkole system dialogu między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparty o ideę sprawiedliwości naprawczej. Idea ta zakłada, że celem rozwiązania trudnej sytuacji jest zadośćuczynienie i odbudowa relacji na takim poziomie, by móc się wzajemnie akceptować i współistnieć, a nie ukaranie winnych. Nie oznacza to jednak braku konsekwencji swoich czynów.

Spory i konflikty w grupach zaczynamy rozwiązywać za pomocą Kręgów Naprawczych, które  urzeczywistniając idee sprawiedliwości naprawczej i Porozumienia bez Przemocy są strukturyzowaną rozmową grupową na trudny temat. Podczas rozmowy uczestnicy mogą wyrazić nieprzyjemne dla siebie emocje oraz dotrzeć do  potrzeb, które za nimi stoją. Krąg Naprawczy staje się okazją, aby każdy zainteresowany został wysłuchany i zrozumiany. To sprzyja znajdowaniu efektywnych i trwałych rozwiązań przy jednoczesnym zadbaniu o relacje.

 

INTEGRACJA

(“abecadło” integracji opracowane przez uczniów w roku szkolnym 1993/1994)

Indywidualizm – tutaj każdy może być sobą, nie jest wyśmiewany ani
krytykowany za inność.
 
Nowoczesność – naszego świata polega na tym, że my się nie wstydzimy
pomagać innym, którzy tego potrzebują, chcemy budować świat bez barier,
bez uprzedzeń, bez nienawiści do odmienności.
 
Tworzenie – w przyjaznej atmosferze tworzymy to, co chcemy i tak jak
umiemy, bez lęku o to, że ktoś źle nas oceni.
 
Egzamin dojrzałości – tym jest życie w szkole, codziennym sprawdzianem
postaw społecznych i wrażliwości, próbą, którą przechodzą ludzie sprawni
w zetknięciu z niepełnosprawnymi.
 
Grawitacja – wszyscy chodzimy po jednej Ziemi, która każdego z nas
przyciąga z taką samą siłą. Ziemia nie dzieli nas na sprawnych i
niepełnosprawnych, każdy ma takie samo prawo, aby na niej być i żyć w
sposób normalny.
 
Rewolucja – która daje radość, burzenie barier między ludźmi, stwarzanie
nowej rzeczywistości opartej na wzajemnej akceptacji, przyjaźni,
poszanowaniu wszelkich różnic i poszukiwaniu podobieństw.
 
Arka – czyli szkoła, która chroni przed burzami świata zewnętrznego,
pozwala znaleźć czas na dostrzeżenie odmienności i wyjątkowości każdego
człowieka, uczy akceptacji siebie oraz innych.
 
Człowiek – to człowiek, nie ma znaczenia stopień jego sprawności
intelektualnej czy fizycznej, wszyscy mamy takie same uczucia, potrzeby,
lęki czy radości. Wszyscy potrzebujemy miłości.
 
Jedność – wszyscy jesteśmy razem, każdy dla każdego i wszyscy dla
wszystkich, dogadujemy się i próbujemy sobie razem radzić z problemami.
 
Apel – przekraczaj swoje bariery każdego dnia. Zrób coś dobrego dla
kogoś innego, ludzie nie mogą bez ludzi istnieć. Zobacz człowieka, a nie
sprawnego inaczej. Z dumą bądź sobą – światu możesz dać tak wiele, tak
wiele możesz otrzymać. Zintegruj się. Jeśli zechcesz, możesz.
 
 
Na czym polega integracja w szkole?
 
Integracja w szkole polega na wspólnej zabawie i nauce uczniów z różnymi  niepełnosprawnościami z
pozostałymi uczniami. Integracja odbywa się na zajęciach lekcyjnych, zajęciach pozalekcyjnych,
wyjściach i wyjazdach oraz podczas imprez klasowych, a także ogólnoszkolnych, takich jak święto
szkoły, dzień sportu, czy piknik rodzinny.
 
 Jacy uczniowie z niepełnosprawnościami uczą się w naszej szkole?
 
Do naszej szkoły przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanymi
przez poradnie psychologiczno –pedagogiczne z uwagi na wszystkie rodzaje niepełnosprawności:
niepełnosprawność ruchową, niedowidzenie, niedosłuch, zaburzenia ze spektrum autyzmu i
niepełnosprawność intelektualną. W każdym dwudziestoosobowym oddziale, zgodnie z prawem
oświatowym uczy się trzech do pięciu uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 
W jaki sposób szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów z
niepełnosprawnościami?
 
W szkole nie ma barier architektonicznych. Mamy gabinety specjalistyczne: salę rehabilitacyjną, salę do terapii integracji sensorycznej, gabinety pedagogów i psychologów, gabinety logopedyczne, gabinet terapii EEG biofeedback, gabinet terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa. W szkole zatrudnieni są pedagodzy specjalni (w każdym oddziale pracuje nauczyciel wspomagający) oraz specjaliści: psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci EEG biofeedback, terapeuci metody Tomatisa. W szkole są dwa pokoje wyciszeń, z których pod opieką pedagogów   korzystają uczniowie potrzebujący opanowania trudnych emocji w sprzyjających warunkach. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają dostosowane formy i metody pracy na lekcji.
 
 Jakie zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
prowadzone są w szkole?
 
Wszyscy uczniowie zgodnie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi mogą być objęci pomocą
psychologiczno – pedagogiczną. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są
zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz zgodnie z potrzebami
pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne:
rewalidacja ruchowa (rehabilitacja), zajęcia rozwijające komunikacyjną funkcję mowy,  
stymulujące system językowy, usprawniające funkcje słuchowe,  usprawniające funkcje wzrokowe,
 stymulujące funkcje poznawcze,  usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne,  rozwijające
umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, rozwijające integrację sensoryczną,
usprawniające motorykę małą (terapię ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI),
rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI, stymulujące funkcje audio – psycho –
lingwistyczne (terapia metodą Tomatisa),  stymulujące rozwój koncentracji uwagi
(terapia EEG biofeedback), oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia indywidualne z psychologiem/pedagogiem,
terapia integracji sensorycznej, terapia ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI,
zajęcia rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI, terapia EEG biofeedback, terapia metodą
Tomatisa, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu i gimnastyka korekcyjna.
 
 Zespół diagnostyczno – terapeutyczny
 
Tradycją naszej szkoły jest działanie zespołu diagnostyczno – terapeutycznego. W ramach zespołu
pracują specjaliści zatrudnieni w szkole (w stałym składzie: logopedzi, psychologowie, pedagog szkolny, mediatorzy oraz w miarę potrzeb inni specjaliści: terapeuci, pedagogiczni, rehabilitanci, terapeuta EEG biofeedback, terapeuci uwagi słuchowej). Zebrania zespołu odbywają się regularnie jeden raz w tygodniu. W zebraniach mogą uczestniczyć nauczyciele oraz zaproszeni rodzice uczniów. Celem  działania zespołu jest omawianie problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie. Dzięki pracy zespołu możliwe jest wieloaspektowe omawianie zaobserwowanych trudności oraz planowanie i wdrażanie spójnych działań.

 

Projekty realizowane w latach 2016 – 2021

1.  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK „Aktywna Tablica”  których celem  jest rozwijanie szkolnej infrastruktury ( zakup tablic interaktywnych).
 
2.  Narodowy Program Czytelnictwa (dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej).
 
3. Projekty rozwijających kompetencje obywatelskie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i  Rozwoju Q Zmianom współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.
 
4. Projekty rozwijające postawy patriotyczne i poszerzające wiedzę historyczną uczniów organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy,  PTTK,  Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
 
5. Projekty rozwijających przedsiębiorczość uczniów organizowane przez   m. st. Warszawa,  Fundację
Młodzieżowej  Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Fundację Warszawski Instytut Bankowy.
 
6. Projekty kształtujące postawy badawcze uczniów organizowanych m. in. przez  Fundację Rok Rzeki Wisły, Fundację  im. Roberta Boscha, Akademię Wynalazców im. Roberta Boscha, Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 
7. Projekty wspomagające kompetencje  kadry pedagogicznej szkoły organizowanych przez WCIES.
 
8. Projekt Międzynarodowy „Shoah we Francji – Convoi  77” dla uczniów klas ósmych we współpracy z
    WCIES – badanie losów osób deportowanych;  projekt ma charakter interdyscyplinarny i badawczy,
    wykorzystuje  szkolną wiedzę w praktyce. Umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych.
 
Rok szkolny 2017/2018
 
1. „Ja – Młody Obywatel” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q. Zmianom współfinansowane
     ze środków m. st. Warszawy.
 
2. „Varsavianistyczna Szkoła” – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na podstawie porozumienia o nawiązaniu współpracy przy realizacji projektu. 
 
3. „Wars i Sawa grają w szachy”.
 
4. „Ja – Młody Obywatel” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q Zmianom współfinansowane
     ze środków m. st. Warszawy.
 
5. „Varsavianistyczna Szkoła” – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na podstawie porozumienia w
     sprawie realizacji programów o tematyce historycznej i    patriotycznej.
 
6.  Współorganizowanie KODERKA  i udział w projekcie.
 
7.  „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych”
        – WCIES
 
Rok szkolny 2019/2020
 
8. „Akademia nadwiślańska” –PTTK.
 
9. „Ekonomia na co dzień” – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski,
     Fundacja Warszawski Instytut Bankowy.
 
10. „Sięgnij po więcej” – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy
        Konkurs międzyszkolny.
 
11.  Projekt „W hołdzie i pamięci” – WIE.
 
12.  „Urodziny Starówki dla Polski i Świata” – PTTK, Biuro Edukacji.
 
13. Cykl Warsztatów „Wisłobadacze”- Fundacja „Rok Rzeki Wisły”.
 
14.  Poznaj matematykę z Legią Warszawa” – Legia Warszawa.
 
15. „Elementarz Teatru” – Teatr LALKA.
 
16.  „Ja – Młody Obywatel” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q Zmianom
      współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.
 
17.  KODEREK – organizacja konferencji przybliżająca dzieciom, młodzieży oraz dorosłym świat powiązany z informatyką i nowymi technologiami;  
 
18. „Varsavianistyczna Szkoła” – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na  podstawie porozumienia
        o nawiązaniu współpracy przy realizacji projektu,
 
19. „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek
       oświatowych” – WCIES.
 
20. Projekt Stowarzyszenia Epsilon Plus realizacja programu „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk”.
 
21. Projekt „Artyści dla edukacji” – udział w warszawskiej akcji artystycznej społeczności szkół
      i przedszkoli pt. „ Polska to my. Autoportret.”
 
Rok szkolny 2020/2021
 
1. „Sięgnij po więcej” – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach
    podstawowych m. st. Warszawy.
 
2. „Ja – Młody Obywatel” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q
     Zmianom współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.
 
3. „Ekonomia na co dzień” – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 
4.  Projekt Międzynarodowy „Shoah we Francji – Convoi  77” dla uczniów
      klas ósmych we współpracy z WCIES.
 
5. „Postaw na Słońce” – Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 
6. Realizacja programu „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk” w projekcie  
    Stowarzyszenia EPSILON PLUS.
 
7. „Sposoby na smog” Fundacji Alter Eko.
 
8. Autorski projekt mediacji uczniowskich „Uczeń mediatorem”.
 
9. Projekty Fundacji Esti-Bona, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności
    komunikacyjnych  uczniów w oparciu o „Porozumienie bez przemocy”.
 
Promujemy zdrowy styl życia:
 
1. Organizujemy wydarzenia sportowe, np. „Jesienne Dni Sportu”,  „Dzień Sportu Integracyjnego”.
 
2. Uczestniczymy  w projektach:
      – „Rowerowy Maj”
       –  Zawodach Pływackich Dzieci Niepełnosprawnych Białołęka.
       – „Owoce i Warzywa w Szkole” , „ Mleko w Szkole” (Agencja Rynku Rolnego) .
        – „Start po Zdrowie”(Firma ADAMPOL).
       – Badań Przesiewowych Słuchu dla Klas Pierwszych i Szóstych Szkół Podstawowych na
          terenie m. st. Warszawy.
 
3.  Realizujemy ogólnopolski  programy:
 
       – „ Prawa Pacjenta – Dziecka w Szkole” (scenariusze do programu opracowane przez nauczycielki SPI339).
       –    profilaktyczne „ Nie pal przy mnie proszę”, „Bieg po zdrowie”, „Więcej wiem, mniej choruję”,
           „Trzymaj formę”.
 
4. Prowadzimy zajęcia sportowe w ramach projektu „ Otwarte obiekty sportowe”,  „Od zabawy do sportu”.
 
5.  Na szkolnych festynach i w kawiarenkach  szkolnych króluje zdrowa żywność przygotowywana
    przez uczniów lub ich rodziców.
 
6. Organizujemy przerwy śniadaniowe oraz  wycieczki edukacyjne do piekarni „Grzybki” – żeby uczyć się „Jak rozpoznać zdrowe pieczywo?”
 
7. W czasie przerw międzylekcyjnych  uczniowie korzystają ze stołów do   tenisa; przerwy
   międzylekcyjne spędzane na boisku szkolnym przy  odpowiednich warunkach pogodowych.