Doradztwo Zawodowe. Konsultacje.

Sięgnij po więcej!
Szanowni Państwo,

w czasie nauki zdalnej konsultacje indywidualne w ramach projektu
Sięgnij po więcej(rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych) dla uczniów z klas VII i VIII oraz rodziców będą odbywały się on-line na platformie TEAMS w każdy piątek w godzinach 13.50- 16.05.

Pytania dotyczące rekrutacji, wyboru oraz naboru do szkół ponadpodstawowych prosimy kierować w formie elektronicznej do szkolnego koordynatora PIK. p. Grażyny Węgiełek.

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   

DORADZTWA   ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa  Integracyjnej nr 339

im. Raoula Wallenberga w

Rok szkolny 2020/2021

 

Opracowała:  Grażyna Węgiełek – koordynator doradztwa  zawodowego w SPI nr 339

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz.60)

 • Ustawa z dnia 7 września1991 – o Systemie Oświaty

          (Dz. U. z 2016 r. poz.1943)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawiedoradztwa zawodowego

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

          w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 • Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, który dokonuje się przez całe życie.
 • Preferencje zawodowe i zainteresowania wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.
 • Na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz środowisko

w , którym wzrasta dana jednostka .

 • WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami oraz WSDZ ma charakter działań planowanych.
 • Wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat.
 • Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji WSDZ oraz w planowaniu lekcji przedmiotowych i zajęć związanych z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej przez uczniów.
 • Wspieranie rodziców podczas wyboru przez ich dziecko ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to dokument, który zawiera informacje o wszystkich działaniach, jakie prowadzi szkoła w danym roku szkolnym, aby wspomóc ucznia w świadomym planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem jego mocnych stron, zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych. Definiuje on: rolę i zadania osób, które są odpowiedzialne za poszczególne kwestie, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty i metody pracy.

WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i włączony jest do Statutu Szkoły. Odbiorcami tych zadań są uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz instytucje, które wspomagają ten proces doradczy.

Założeniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest to, że wybór zawodu nie jest przypadkowym aktem, a procesem, na który składają się różne decyzje podjęte na przestrzeni lat. Ważne jest, aby uświadamiać młodym ludziom, że na wybór satysfakcjonującego nas zawodu składa się  poznanie siebie (samoświadomość), wiedza na temat zawodów i ścieżek edukacyjnych oraz na temat rynku pracy, cechy osobowościowe ucznia, zainteresowania, umiejętności, mocne strony, wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, ale i zdrowotne, a także wpływ otoczenia i własna motywacja. Działania całej rady pedagogicznej w ramach WSDZ muszą być wcześniej zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły na dany rok szkolny

i koordynowane przez szkolnego doradcę zawodowego czy osobę pełniącą funkcję koordynatora doradztwa zawodowego w szkole. Cała społeczność szkolna zobowiązana jest do regularnych oddziaływań wychowawczo-doradczych. WSDZ zakłada zarówno indywidualną, jak i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 1. GŁÓWNY CEL REALIZACJI ORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Celem orientacji zawodowej w klasach I-III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV-VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań i pasji.

 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniając znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 1. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I ICH ADRESACI

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane

trzech grup adresatów:

 

 1. Uczniów
 2. Rodziców
 3. Nauczycieli

 

Działania kierowane do uczniów:

– udzielanie  porad, konsultacji indywidualnych;

– prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów: świat zawodów i rynek pracy :rynek edukacyjny I uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych;

– pomaganie uczniom w przygotowaniu teczek “porfolio”;

– organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

– stwarzanie  okazji do udziału w targach edukacyjnych;

– umożliwienie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;

– organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;

– organizowanie wycieczek zawodowoznawczych;

– umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe, tablice informacyjne, e-dziennik;

– udostępnianie materiałów multimedialnych,( gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

– umożliwienie udziału w szkoleniach I kursach z zakresu doradztwa zawodowego,

– udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego,

– wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego.

 

Działania kierowane do rodziców:

– organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkolenie,

– inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy,

– prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów,

– informowanie o targach edukacyjnych,

– udostępnianie informacji edukacyjnych  zawodowych ( biblioteczka publikacji, tablice informacyjne, e-dziennik),

– włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym.

 

Orientacja zawodowa I doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane:

– podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, prowadzonym przez doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych planów nauczania,

– podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia I zawodu,

– wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli I wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego ( lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli)

– podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanym w szkole (targi szkolne, targi  edukacyjne) lub poza nią ( np. udział w targach edukacyjnych, wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy)

 

 1. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele, w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlicy szkolnej, bibliotekarze, specjaliści: pedagog, psycholog, doradca zawodowy oraz pielęgniarka szkolna.

 

Dyrektor :

– odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym,

– współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ,

– wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi,

– zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej    doradztwa zawodowego,

– organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie I przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

 

Doradca zawodowy:

– określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

– pomaga uczniom w planowaniu kształcenia I kariery zawodowej,

– prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

– wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,

– prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów,

– systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów ,rodziców I nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym,

– planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym, podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami,

– gromadzi, aktualizuje udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia,

– wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ,

– współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami działającymi na rynku pracy I partnerami z otoczenia społecznego

 

Nauczyciele – Wychowawcy:

– określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów

– włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej

i doradztwa zawodowego,

– realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych,

– współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej

ich dzieci,

– współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Nauczyciele,  w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

– określają mocne strony predyspozycje ,zainteresowania I uzdolnienia uczniów,

– eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania

z treściami programowymi orientacji zawodowej I doradztwa zawodowego dla uczniów,

– prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe,

– organizują kąciki zawodowoznawcze,

– współpracują z doradca zawodowym oraz innymi specjalistami w zakresie realizacji   działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Specjaliści:

– określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

– włączają treści z zakresu orientacji zawodowej I doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie  zajęcia dla uczniów,

– współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów,

– włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych

( informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty)

 

Nauczyciele – wychowawcy w świetlicy szkolne:

– włączają się w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej,

– organizują w sali kąciki zawodoznawcze,

– rozpoznają I wspierają w rozwoju zdolności I uzdolnienia uczniów.

 

Nauczyciel-bibliotekarz

– opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego,

– włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Pielęgniarka szkolna :

– współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,

– udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów,

– organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych  nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.

 

 1. Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym

 

Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią :

– biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, nauczycieli i rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, materiały zawodowoznawcze ulotki, broszury, kwalifikacja zawodów),

– sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych: tablice informacyjne, regały na książki, stojaki,

– sprzęt do powielania materiałów informacyjnych ( drukarka, kserokopiarka),

– zbiory informacji drukowanych (informatory, czasopisma specjalistyczne),

– zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD),

– materiały wspomagające pracę doradcy (ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć),

– materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

(markery, tablice itp.).

 

 

 1. Sojusznicy i sieć współpracy

* Poradnie psychologiczno- pedagogiczne(PPP)

* Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN)

* Biblioteki pedagogiczne

* Centra kształcenia ustawicznego  (CKP)

* Urzędy pracy

* Ochotnicze hufce pracy (OHP)

* Pracodawcy

* Kuratoria oświaty

* Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

* Stowarzyszenie Doradców Szkolnych I Zawodowych.

* Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń

 

 1. Plan realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym w roku szkolnym 2020/2021

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Rok szkolny 2020/202 r. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339  im. Raoula Wallenberga

 

Zadanie Planowany termin realizacji Rodzaj aktywności Osoba odpowiedzialna
1.Przedstawienie wychowawcom klas 0

I-III, IV- VI

oraz VII- VIII   treści programowych z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 zgodnych

z Rozporządzeniem

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia16 sierpnia 2018r

w sprawie doradztwa zawodowego.

 

2.Spotkanie ze specjalistami dotyczące

udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w ramach doradctwa zawodowego.

wrzesień / październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

indywidualne spotkania z wychowawcami klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie  ze specjalistami: pedagog,psycholog szkolny

ustalenie zakresu

i planu działań

w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej z doradztwa zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator doradztwa zawodowego

3. Realizacja zajęć wg scenariuszy

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organizacja zebrania informacyjnego

dla rodziców klas VIII

październik/maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad/ marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór szkół ponadpodstawowych

 

rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

Koordynator doradztwa zawodowego,wychowawcy klas 0-VIII  specjaliści

nauczyciele

 

 

 

 

 

Koordynator doradztwa zawodowego

 

5.Diagnozowanie mocnych stron, uzdolnień, potrzeb i predyspozycji uczniów

 

 

 

 

6.Świat zawodów

i rynek pracy

 

 

 

7. Rynek edukacyjny

i uczenie się przez całe

życie

 

8.Planowanie własnego

rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

listopad /grudzień

 

 

 

 

 

 

 

grudzień/ styczeń

 

 

 

 

luty /marzec

 

 

 

marzec / maj

Testy:

„Typy osoby

i predyspozycje zawodowe” „Typy temperamentu”,

Uzdolnienia i predyspozycje zawodowe”

kl. VII VIII

ankiety „ Paleta upodobań

i zainteresowań”

Portale doradztwa zawodowego

„Śięgnij po Więcej”

„ Mapa Karier”

 

 

 

 

 

 

Koordynator WSDZ
5. Organizacja spotkań koordynatorem

z poradni psychologiczo- pedagogicznej

 listopad / maj spotkania z rodzicami oraz uczniami

w szkole, konsultacje indywidualne

w poradni

Koordynator WSDZ oraz koordynator z PPP
Wyjścia w ramach dni otwartych do szkół ponadpodstawowych oraz na targi edukacyjne październik /maj Koordynator WSDZ i wychowawcy klas
Rozwijanie aktywności uczniów i zainteresowań w ramach biblioteki szkolnej cały rok szkolny Zapoznanie z dostępnymi żródłami dotyczącymi poradnictwa zawodowego Nauczyciel bibliotekarz
Przekazywanie bieżących informacji,dotyczących

poradnictwa

i kształcenia ponadpodstawowego

 

cały rok szkolny tablica informacyjna forum szkoły Koordynator WSDZ
Poszerzanie wiedzy w zakresie doradztwa zawodowego

 

 

Indywidualne konsultacje i rozmowy z doradcą zawodowym

cały rok szkolny

 

 

 

 

marzec

konferencje, szkolenia Koordynator WSDZ

 

 

 

 

Koordynator WSDZ

 

Koordynator z PPP

Ewaluacja dotycząca realizacji WSDZ czerwiec sprawozdanie Koordynator WSDZ,

nauczyciele,

wychowawcy uczniowie

 

 1. Monitoring i ewaluacja wewnętrzna WSDZ

Ewaluacja przeprowadzana jest w formie wybranej przez szkołę: co roku lub po całym cyklu kształcenia.

 

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 339  im. Raoula Wallenberga  w Warszawie.  Rok szkolny 2020/2021

Opracowała Grażyna Węgiełek – koordynator doradztwa zawodowego

 

 1. Cele główne:

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII  mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

 

 1. Cele szczegółowe:

– Poznanie własnych zasobów

Uczeń :

 1. Określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych.
 2. Rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje predyspozycje zawodowe.
 3. Dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno–zawodowej informacji o sobie, wynikających z autoanalizy oceny innych osób oraz źródeł.
 4. Rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych.
 5. Rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i określa je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 6. Określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.
 7. Określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

– Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń :

 1. Wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskania.
 2. Porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
 3. Uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka.
 4. Analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.
 5. Wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową.
 6. Dokonuje autoprezentacji

– Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

 1. Analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkól wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych mu źródeł informacji.
 2. Analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznawania własnych zasobów.
 3. Charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji nieformalnej.
 4. Określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

– Planowanie własnego  rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 1. Dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym.
 2. Określa cele i plany edukacyjno- zawodowe, uwzględniając własne zasoby.
 3. Identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia w jakich sytuacjach korzystać z pomocy.
 4. Planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

III. Tematy poszczególnych zajęć:

 1. Stan zdrowia a wybór zawodu.
 2. Moje zainteresowania, predyspozycje mocne i słabe strony-autotesty.

portale doradztwa zawodowego „Sięgnij po Więcej”, „Mapa Karier”

 1. Kompetencje miękkie i kluczowe.
 2. Ścieżki kształcenia w drodze do uzyskania zawodu.
 3. Oferty szkół ponadpodstawowych
 4. Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych.
 5. Czym kierować się w wyborze szkoły?
 6. Autoprezentacja.
 7. Wymagania rynku pracy a moje zasoby.
 8. Instytucje wspomagające zaplanowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej.

 

 1. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania:

Zrealizowanie przedstawionych w programie celów wymaga stosowania technik i narzędzi pozwalających uczniowi rozpoznać własny potencjał i zasoby sprzyjające  wyborowi najodpowiedniejszej ścieżki zawodowej. W zakresie samopoznania wykorzystywane

w programie będą;

 • metody projekcyjne,
 • autotesty i kwestionariusze,
 • metody plastyczne,
 • ćwiczenia na określone typy uzdolnnień
 • prace na metaforach,
 • techniki oparte na informacji zwrotnej.
 1. Ewaluacja końcoworoczna

 

Sprawozdanie na podstawie rozmów z uczniami lub ankiety ewaluacyjnej.

Pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych działań. Jest punktem wyjścia do modyfikacji programu.

 

Grażyna Węgiełek

 

Załączniki:

 

 

Słownik pojęć :

Działania związane z doradztwem zawodowym-ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę,których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych . Działania te

obejmują .min. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem

kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców nauczycieli, współpracę   z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe organizowane

dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia,

liceum ogólnokształcącego i technikum (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe,art.109.1.pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017.r .w sprawie ramowych planów nauczania

dla publicznych szkół ( Dz..U .z 2017r, poz.703).

 

 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zajęcia indywidualne

i grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Ustawa Prawo oświatowe art. 109.1 pkt.5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. W sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych

przedszkolach szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach –

( Dz .U .z 2017r. Poz.1591).

 

Preorientacja zawodowa– ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

Orientacja zawodowa– ogół działań o charakterze dydaktyczno- wychowawczym,

ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I- IV szkoły podstawowej pozytywnych i

proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych

zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych,a także zawodowych.

Uczeń– dziecko na etapie wychowania przedszkolnego , uczeń (  na etapie szkoły

podstawowej, szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły policealnej) słuchacz

w szkole  policealnej).

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ( WSDZ)– celowe, uporządkowane

i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym, podejmowane

przez daną szkołę lub placówkę.