Rada szkoły

Rada Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie

Przewodnicząca:   Miłosława Kowalczewska

Członkowie:  Magdalena Dziob,  Jolanta Materny, Monika Tomaszewska, Mikołaj Sankowski,

                          Artur Zawolski, Oliwier Zduńczyk, Maurycy Faber, Teresa Wachlewska

Regulamin Rady Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339

im. Raoula Wallenberga w Warszawie

I. Skład Rady Szkoły

1. W skład Rady Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 wchodzi w równej liczbie (po 3 osoby):

a) nauczyciela wybrani przez ogół nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków (kandydaci nauczycieli zgłaszani do rady szkoły powinni uzyskać akceptację co najmniej 30 osób spośród swojego grona wyborców),

b) przedstawiciele rodziców wybrani przez ogół rodziców na walnym zebraniu rodziców zwykłą większością głosów spośród osób obecnych na zebraniu w obecności przewodniczącego rady szkoły oraz dwóch jej członków (kandydaci rodziców zgłaszani do rady szkoły powinni uzyskać akceptację co najmniej 30 osób spośród swojego grona wyborców); czynne prawo wyborcze posiadają rodzice uczniów, których dzieci uczęszczają do szkoły co najmniej dwa lata i nie są uczniami klasy VII lub VIII w czasie przypadającym na okres wyborów;

c) uczniowie wybrani przez ogół uczniów zwykłą większością głosów spośród kandydatów z oddziałów klas VI, VII i VIII; czynne prawo wyborcze posiadają uczniowie, którzy nigdy nie otrzymali oceny niższej niż ocena dobra zachowania oraz nie byli karani karą statutową .

2. Rada Szkoły liczy 9 członków.

3. Tryb wyboru członków Rady Szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339.

4. W każdym roku szkolnym istnieje możliwość dokonania zmiany jednej czwartej składu Rady

(np. przedstawicieli uczniów, ponieważ kadencja Samorządu Szkolnego trwa jeden rok).

5. Przedstawiciele uczniów nie biorą udziału w głosowaniach dotyczących spraw finansowych

Rady.

6. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły.

7. Na pierwszym zebraniu nowej kadencji Rady Szkoły zostaje wybrany w głosowaniu

tajnym, zwykłą większością głosów – przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady.

8. Za zgodą członków Rady rozdzielone zostają pozostałe funkcje w Radzie:

–  protokolanta, pełnomocnika ds. dzieci niepełnosprawnych, osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli działalności kuchni i stołówki, biblioteki szkolnej itp.

 

II. Działalność regulaminowa Rady Szkoły

1. Kadencja Rady trwa 3 lata

2. Zebrania  Rady Szkoły odbywają  się raz w miesiącu w stałym terminie uchwalonym przez Radę. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za  zgodą lub na wniosek Rady, osoby z głosem doradczym. Osoby chcące wziąć udział w obradach Rady powinny złożyć pisemny wniosek z krótkim przedstawieniem sprawy, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

3. Zebrania Rady są protokołowane.

4. Rada Szkoły uczestniczy w omawianiu spraw wewnętrznych szkoły:

a) uchwala Statut Szkoły i jego zmiany,

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

c) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w szkole,

c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

e) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

f) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć dodatkowych,

g) występuje z wnioskami do dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

h) Rada Szkoły dysponuje „Funduszem Pomocy najbiedniejszym dzieciom”.

 

III.   Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły

1. Rada Szkoły gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły i realizowania potrzeb „Funduszu Pomocy najbiedniejszym dzieciom”.

2. Sposób wydatkowania ww. funduszy regulują uchwały Rady Szkoły.

3. 25% dobrowolnych wpłat uczniów to tzw. fundusz klasowy, który każda z klas może przeznaczyć na własne cele.

4. Wydatkowanie funduszy Rady musi być zgodne z działalnością regulaminową Rady Szkoły w oparciu o Statut Szkoły i obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

Numer konta bankowego: 36  1090 1043 0000 0001 3178 9544