REKRUTACJA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI 

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie jest  najstarszą w Warszawie szkołą integracyjną z dużym doświadczeniem w dziedzinie integracji. Idea ta jest naczelną zasadą organizacji pracy naszej szkoły. Wspieramy uczniów mających trudności w nauce, wspomagamy uczniów z niepełnosprawnościami, pomagamy rozwijać uzdolnienia i zainteresowania wszystkich uczniów. Potwierdzeniem efektywności pracy szkoły są uzyskane certyfikaty: Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych Wars i Sawa, Certyfikat Varsavianistycznej Szkoły, Certyfikat Akademii Nadwiślańskiej, Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją, Certyfikat ukończenia modułu inżynieryjnego „Energia i Wiatr” w roku szkolnym 2014/2015, Certyfikat Szkoły Gotowej na TIK, Certyfikat Rządowego programu na lata 2014 – 2016 “Bezpieczna i przyjazna Szkoła”.

Nasza szkoła mieści się w przyjaznym dla uczniów budynku, otoczonym zielenią, bez barier architektonicznych, z wyjściem na pięknie zagospodarowane patio, plac zabaw i ogród.

Dużą wagę przywiązujemy do szkolnych tradycji. Każdego roku organizujemy uroczyste pasowanie na ucznia, Dzień Praw Dziecka, Święto Szkoły, seminaria naukowe, np. z okazji Dnia Ziemi wraz z konkursem fotograficznym im. Beaty Milewskiej – Kamińskiej „Moja przygoda z przyrodą”, Dzień Sportu. W szkole przyznawane jest stypendium im. Grzesia Hennela fundowane w każdym roku szkolnym przez Radę Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 (otrzymuje je uczeń, który pokonał własne słabości).

Jesteśmy szkołą bezpieczną. Dzieci uczą się w nielicznych, dwudziestoosobowych klasach, wychowawstwo pełni dwóch nauczycieli. Nadrzędną wartością, którą się kierujemy w pracy, jest drugi człowiek – jego potrzeby i wzajemna życzliwość. W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 uczy się  403 uczniów. W każdym oddziale klasowym zapewniamy pięć miejsc dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Integracja w szkole polega na wspólnej zabawie i nauce uczniów z różnymi  niepełnosprawnościami z pozostałymi uczniami. Integracja odbywa się na zajęciach lekcyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, wyjściach i wyjazdach oraz podczas imprez klasowych, a także ogólnoszkolnych, takich jak Święto Szkoły, Dzień Sportu czy Piknik Rodzinny. Szkoła realizuje politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnościami. W szkole nie ma barier architektonicznych, do wszystkich wejść do budynku prowadzą schody i podjazdy dla osób poruszających się na wózkach; wewnątrz budynku działają dwie windy. Mamy gabinety specjalistyczne: salę rehabilitacyjną, salę do terapii integracji sensorycznej, gabinety pedagogów i psychologów, gabinety logopedyczne, gabinet terapii EEG Biofeedback, gabinet terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa. W szkole zatrudnieni są pedagodzy specjalni (w każdym oddziale pracuje nauczyciel wspomagający) oraz specjaliści: psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuci metody Tomatisa, ortooptyczki. W szkole są dwie sale do wyrażania emocji, z których pod opieką pedagogów  korzystają uczniowie potrzebujący opanowania trudnych emocji w sprzyjających warunkach. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają dostosowane formy i metody pracy na lekcji. Zapewniamy również opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej wszystkim uczniom. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz, zgodnie z potrzebami, pomocą psychologiczno –pedagogiczną. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne: rewalidacja ruchowa (rehabilitacja), zajęcia rozwijające komunikacyjną funkcję mowy,  stymulujące system językowy, usprawniające funkcje słuchowe,  usprawniające funkcje wzrokowe, stymulujące funkcje poznawcze,  usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne,  rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, rozwijające integrację sensoryczną, usprawniające motorykę małą (terapię ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI), rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI, stymulujące funkcje audio – psycholingwistyczne (terapia metodą Tomatisa),  stymulujące rozwój koncentracji uwagi (terapia EEG Biofeedback) oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wszyscy uczniowie zgodnie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi mogą być objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia indywidualne z psychologiem lub pedagogiem, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI, zajęcia rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI, terapia EEG Biofeedback, terapia uwagi słuchowej metodą Tomatisa, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

Od 2002 roku specjaliści zatrudnieni w szkole współpracują, tworząc zespół diagnostyczno – terapeutyczny. W zebraniach mogą uczestniczyć nauczyciele oraz zaproszeni rodzice uczniów. Celem  działania zespołu jest omawianie problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie. Dzięki pracy zespołu możliwe jest wieloaspektowe omawianie zaobserwowanych trudności oraz planowanie i wdrażanie spójnych działań.

Szkoła dysponuje  dobrze wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi: biologiczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną, informatyczną, plastyczną, językową, polonistyczną, artystyczną oraz muzyczną. Lekcje wychowania fizycznego odbywać się mogą w jednej z dwóch sal gimnastycznych, na boisku sportowym i na korcie tenisowym. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie od klasy czwartej uczą się, oprócz gier zespołowych i lekkiej atletyki,  gry w tenisa ziemnego i tenisa stołowego.

Wszystkie sale przeznaczone dla najmłodszych uczniów są wyposażone w estetyczne meble (odpowiednie dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich), ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Ponadto w każdej klasie wydzielono miejsce do odpoczynku i zabawy. W każdej sali znajduje się kącik integracji sensorycznej. W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otwarcie trzech klas pierwszych. 

Kierujemy do uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dla uczniów z klas I-III: koło szachowe, koło języka angielskiego, koło ekologiczne „Ekoludek”, koło naukowe Science – doświadczenia naukowe i trening twórczego myślenia, koło informatyczne „Kodowanie na dywanie”, koło recytatorsko-teatralne, koło matematyczne „W labiryntach matematyki” oraz zajęcia dla uczniów z klas IV-VIII: koło redakcyjne “Mały Redaktor”, koło historyczne, koło chemiczno-fizyczne, warsztaty przygotowujące do konkursów i olimpiad.  Oferujemy naukę drugiego języka – języka hiszpańskiego – od piątej klasy. W szkole działa Szkolny Klub Sportowy i organizowane są zajęcia w ramach programu “Otwarte obiekty sportowe”.

Szkoła realizuje autorskie programy poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów z przedmiotów: matematyka, języki obce, przedmioty artystyczne – “Matematyka w projektach”, “Kultura krajów hiszpańskojęzycznych i anglojęzycznych”, “Kształtowanie przestrzeni” – podczas przedmiotowych zajęć edukacyjnych lub w formie zajęć dodatkowych. Uczniowie z klas I-VIII rozwijają swoje artystyczne talenty w  “Studiu wyobraźni”.

Rozwijamy zdolności muzyczne uczniów. Nasz zespół wokalno – instrumentalny “Warszawskie Nutki” i szkolny chór „Jagody” zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Od kilku lat w naszej szkole organizujemy autorski Mokotowski Konkurs Matematyczny “W labiryntach matematyki”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wyłonienie uczniów o wybitnych uzdolnieniach matematycznych. Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów szkół mokotowskich.

Od 2010 roku uczniowie przygotowują atrakcyjne stoiska na Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia oraz na Festiwalu Nauki Małego Człowieka. Dzięki przygotowaniom i udziałowi w tych wydarzeniach uczniowie rozwijają kluczowe kompetencje, między innymi  skutecznego porozumiewania się, współpracy w grupie, wykorzystania nowoczesnych technologii, promując edukację i postawę uczenia się przez całe życie. Nasi uczniowie zaangażowani są w organizowanie konferencji KODEREK przybliżającej  dzieciom, młodzieży oraz dorosłym świat powiązany z informatyką oraz nowymi technologiami.

Szkoła promuje działania wolontaryjne i stale rozwija aktywność prospołeczną  i samorządową uczniów. Szkolny Wolontariat skupia uczniów z klas IV-VIII. Z idei gotowości niesienia pomocy,  poświęcenia siebie innym, której wzorem dla szkolnej społeczności jest Raoul Wallenberg – narodziła się idea szkolnego wolontariatu, który każdego roku od 30 lat rozszerza swoją działalność o nowe akcje uczniów, nowe inicjatywy sięgające poza Polskę i Europę. Powstał z chęci niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Wolontariat współpracuje z Katolicką Wspólnotą “Chleb Życia”, Hospicjum św. Krzyża, Fundacją Sue Ryder, włącza się w akcję WOŚP, wspiera schronisko dla bezdomnych zwierząt na Paluchu.  Wolontariusze zostali trzykrotnie laureatami dzielnicowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz laureatami XXII Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie uczestniczą w Szkolnym Budżecie  Partycypacyjnym, ucząc się przedsiębiorczości, współpracy, samorządności, sztuki prezentacji i odpowiedzialności. Od roku szkolnego 2020/2021 w szkole jest realizowany program „Uczeń mediatorem”, w ramach którego uczniowie uczą się współpracy, komunikacji empatycznej (NVC), różnych sposobów patrzenia na konflikt oraz zasad mediacji. Konflikty rozwiązujemy w oparciu o dialog prowadzony w Kręgach Naprawczych i stosując mediacje, aby potrzeby wszystkich stron zostały uwzględnione. Systemem sprawiedliwości w naszej szkole jest sprawiedliwość naprawcza.

Kierując się wskazówkami wielkiego pedagoga Janusza Korczaka uczymy się patrzeć na drugiego człowieka z intencją otwartości, ciekawości i akceptacji,  uwzględniać uczucia i potrzeby drugiej strony przy jednoczesnej świadomości wagi własnych uczuć i potrzeb, wyrażać swoje uczucia oraz potrzeby w sposób nieraniący drugą stronę, odpowiednio reagować na słyszane komunikaty i czyny, i nie odbierać ich jako atak na własną osobę, prosić drugą osobę o rozmowę lub zmianę zachowania, poszukiwać rozwiązań konfliktów, które uwzględniają nas oraz rozmówcę.

W szkole obowiązują zasady i procedury opisane w dokumentach: “Deklaracja przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”, “Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem” i “Model współpracy nauczycieli i rodziców”. Zapisy zawarte w tych dokumentach ułatwiają budowanie relacji opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności za dobro dziecka. Rodzice uczniów, mając na celu wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej dziecka, mogą uczestniczyć w “Akademii Rodziców” prowadzonej na terenie szkoły przez psychologów. W roku szkolnym 2019/2020 została utworzona przy szkole “Grupa Empatii” dla rodziców, nauczycieli i mieszkańców Warszawy ucząca się i praktykująca komunikację empatyczną opartą o Porozumienie bez Przemocy M. B. Rosenberga.

Szkolna świetlica zapewnia naszym uczniom opiekę, pomoc w nauce, organizuje zajęcia plastyczne, komputerowe, muzyczne, ruchowe, zajęcia piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowe, origami. Starając się uatrakcyjnić dzieciom pobyt w świetlicy szkolnej, organizujemy  występy teatrzyków, koncerty muzyczne, warsztaty tematyczne, imprezy okolicznościowe, zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem języka angielskiego oraz zajęcia na szkolnym boisku i placu zabaw.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy realizowane są cykliczne zajęcia tematyczne z zakresu bezpieczeństwa – spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.

Szkolna świetlica współpracuje z fundacją Vocati, z Domem Lekarza Seniora, z wolontariuszami ze Społecznej Szkoły im. Gutenberga oraz ze świetlicami szkół mokotowskich.  Efektem skutecznej działalności wychowawców świetlicy są nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez naszych uczniów w licznych konkursach i zawodach sportowych.

Szkoła dysponuje dużą stołówką, w której uczniowie mogą zjeść dwudaniowy obiad przygotowywany na miejscu. Posiłki są dostosowane do potrzeb dzieci przebywających na dietach żywieniowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej ajenta – firmy MATIKA.

W szkole działa sklepik, w którym dzieci mogą zaopatrzyć się w kanapki, zdrowe przekąski i napoje oraz w niezbędne przybory szkolne.

Szkoła  współpracuje z różnymi instytucjami – z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, z Fundacją Sue Ryder (działalność charytatywna we współpracy z wolontariuszami Fundacji na rzecz dzieci z Malawi), z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, z Centrum Nauki Kopernik, z Politechniką Warszawską i innymi uczelniami wyższymi, z fundacją Esti Bona, z fundacją Vocati, z Fundacją „Przyszłość w nauce”. W szkole odbywają się zbiórki harcerzy i zuchów ze Szczepu 40. WDHiZ przy SPI 339.

Szkoła realizuje projekty patriotyczne, społeczne,  naukowe, artystyczne, sportowe, rozwijające przedsiębiorczość, na przykład „Nie mógłbym postąpić inaczej” (R. Wallenberg) – seminarium naukowe, Szkolny Ogród Naukowy, „Ja – Młody Obywatel”, „Convoi 77”, „Postaw na Słońce”, „Sposoby na Smog”, „Rowerowy Maj”, „Sięgnij po więcej”.

 

 

Zapraszamy na Wirtualny Spacer po Naszej Szkole: https://www.spi339.waw.pl/wirtualny-spacer/ (prosimy skopiować link i skorzystać z przeglądarki).

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 planujemy otwarcie jednego oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę w godzinach 7.30 – 17.30. Sala przeznaczona dla najmłodszych jest wyposażona w ciekawe  pomoce dydaktyczne, zabawki oraz w kącik integracji sensorycznej. Ponadto w klasie jest wydzielone miejsce do odpoczynku i zabawy. Edukację dzieci prowadzi dwóch nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczyciel wspomagający. Nasi pracownicy pedagogiczni mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi sześcioletnimi. Mała grupa, trzech opiekunów – to gwarancja bezpieczeństwa i możliwość poznania każdego dziecka – jego potrzeb, zdolności i zainteresowań.

Wszystkie dzieci będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, takich jak: rytmika, plastyka, język angielski, zajęcia umuzykalniające i ruchowe. Prowadzone będą przesiewowe badania logopedyczne, które wyłonią dzieci potrzebujące zajęć logopedycznych. Zajęcia te są bezpłatne i prowadzą je logopedzi na terenie szkoły. Dzieci będą mogły również korzystać bezpłatnie z pomocy innych specjalistów zatrudnionych w szkole. Cała grupa przedszkolna będzie objęta opieką psychologa.