RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

– Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 339 jest Szkoła.

– Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole (za pomocą poczty elektronicznej: prowinski.iod@dbfomokotow.pl).

– Administrator danych osobowych – Szkoła – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59 tj. Dz.U. 2018 poz. 996).

– Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, tj. realizacji obowiązku oświatowego.

– W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła.

– Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do Szkoły, tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

– W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

– W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i swojego dziecka jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

– Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.