Świetlica

Kierownik świetlicy: p. Jolanta Materny
Wychowawcy: p. Grzegorz Bańka

p. Anna Chrzanowska – Bereda

p. Daniel Grochowalski

p. Agnieszka Holc – Jagodzińska

p. Monika  Kos

p. Miłosława Kowalczewska

p. Kamila Kuźmicewicz

p. Beata Łuczyńska – Kamińska

p. Karolina Malik

p. Katarzyna Płażalska

p. Magdalena Smolińska

p. Balbina Sochaczewska

p. Iwona Wasilewska – Beck

 

 

Regulamin pracy świetlicy: 

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Uczęszczają do niej dzieci ze szkoły podstawowej, które muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na czas pracy obojga rodziców. Warunkiem przyjęcia dzieci starszych do świetlicy jest uzasadniony wniosek rodziców. Świetlica obejmuje opieką wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują.
 2. Świetlica jest czynna w godz. 7.30– 17.30 (tel. do świetlicy (22) 642 98 44 wew. 111)
 3. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.30,
  a także dziecko które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest przekazanie dziecka do świetlicy pod opiekę nauczyciela.
 4. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
 5. Rodzice odbierający dzieci bezpośrednio z zajęć pozalekcyjnych (w godzinach pracy świetlicy), informują o tym fakcie nauczycieli ze świetlicy.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni na bieżąco aktualizują dane zawarte w karcie zgłoszenia.
 7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
 8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie – z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 9. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 10. Dziecko przebywające w świetlicy, przestrzega zasad bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się oraz  szanuje sprzęt stanowiący wyposażenie świetlicy.
 11. Za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.
 12. W przypadku nie przestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodziców/opiekunów  uczeń może być czasowo zawieszony w  zajęciach świetlicy.
 13. Pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy oraz artykuły szkolne kupowane dla świetlicy, finansowane są ze składek rodziców. Kontrolę nad realizacją funduszu świetlicowego sprawuje Rada Szkoły.
 14. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do kierownika świetlicy.
Font Resize
Contrast