Szkolny Budżet Partycypacyjny

Szkolny Budżet Partycypacyjny

Szkolny Budżet Partycypacyjny funkcjonuje w naszej szkole od 5 lat.  Pierwsza edycja projektu miała miejsce w roku szkolnym 2017/2018. Od tego czasu co roku uczniowie mają okazję aktywnie kształtować otaczającą ich przestrzeń i realizować swoje pomysły – zgłaszając swoje projekty a następnie biorąc udział w głosowaniu.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 339 IM. RAOULA WALLENBERGA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1. 1. Szkolny Budżet Partycypacyjny jest przeprowadzany na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie.
 1. Szkolny Budżet Partycypacyjny ma na celu:

–  zwiększenie wpływu uczniów na działalność szkoły,

–  zwiększenie poczucia przynależności uczniów do społeczności szkolnej,

–  nabycie przez uczniów umiejętności pozyskiwania środków na realizację swoich projektów,

–  rozwijanie umiejętności prezentacji,

–  rozwijanie umiejętności pozyskiwania sojuszników.

 1. Koordynatorkami SBP są pani Justyna Postek – psycholog szkolny i Magdalena Makuch- pedagog szkolny.
 2. Zespół do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie, zwany dalej Zespołem, w składzie: dyrektor szkoły, kierownik gospodarczy szkoły, psycholog szkolny, pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego, przedstawiciel samorządu uczniowskiego weryfikuje projekty opisane we wnioskach pod kątem formalnym oraz kieruje wnioski do kolejnych etapów i czuwa nad realizacją zadań.
 3. Dyrektor szkoły w roku szkolnym 2023/2024 przeznacza 5000 zł na realizację projektów zgłoszonych przez uczniów szkoły i wybranych w głosowaniu. Kwota przeznaczona na realizację jednego zgłoszonego projektu wynosi maksymalnie 4500 zł.
 4. Projekty zgłoszone do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

muszą podejmować tematykę dotyczącą rozwijania kreatywności i aktywności twórczej. Hasło przewodnie to „Sztuka mała i duża”.

 1. Zgłoszony projekt nie może wykraczać poza zakres zadań ujętych w budżecie Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych, który obejmuje:

– zakup wyposażenia wzbogacającego zasoby szkoły (np.: meble, tablice demonstracyjne),

– zakup pomocy dydaktycznych, w tym gier, zabawek i sprzętu sportowego,

– usługi związane z utrzymaniem terenu i budynku szkoły (np.: naprawy wszelkiego rodzaju, poprawa estetyki, malowanie, wymiana).

 1. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie w sklepach wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni), a płatność dokonywana jest przelewem. Należy zweryfikować możliwość wystawienia takiego dokumentu.
 2. Projekty mogą być realizowane przez wykonawców zewnętrznych lub przez uczniów szkoły.
 3. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla chętnych uczniów szkoły.
 • 2. Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za obraźliwe lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie będą kierowane do kolejnych etapów.
 • 3. Realizacja szkolnego budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:
 1. Akcję informacyjną dotyczącą Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji.
 2. Określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołu oraz przeprowadzania Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie – do  13 października 2023 roku.
 3. Spotkania informacyjne prowadzone w klasach przez wychowawców w terminie od 23 października do 17 listopada 2023 roku.
 4. Przygotowywanie wniosków w dniach 24 października – 01 grudnia 2023 roku.
 5. Konsultacje dotyczące przygotowanych wniosków oraz warsztaty z zakresu promocji projektów z koordynatorkami – do końca listopada 2023 roku.
 6. Składanie wniosków w dniach 06-13 grudnia 2023 roku do koordynatorek Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, pani Justyny Postek lub pani Magdaleny Makuch.
 7. Sprawdzenie wniosków przez Zespół w dniach 15 grudnia 2023 roku. W przypadku wystąpienia błędów formalnych lub w przypadku projektów niemożliwych do realizacji wnioskodawca zostanie poproszony o poprawienie wniosku do 20 grudnia i ponowne złożenie wniosku do koordynatorek.
 8. Poinformowanie wnioskodawców o zakwalifikowaniu projektów do następnego etapu – opublikowanie listy projektów i nadanie numeru – w dniu 21 grudnia 2023.
 9. Przygotowanie nagrań promocyjnych – w dniach 03 – 10 stycznia 2024.
 10. Promocja projektów – w dniach 29 stycznia – 09 lutego 2024.
 11. Prezentacja projektów dokonana przez wnioskodawców społeczności szkolnej – prezentacja filmów promocyjnych w klasach w dniach  05- 09 lutego 2024 roku.
 12. Głosowanie członków społeczności szkolnej – uczniów i pracowników szkoły, zwanych dalej społecznością szkolną – w dniach 12- 14 lutego 2024 roku. Karty do głosowania wydają i zbierają wychowawcy klas. Pracownicy szkoły głosują w sekretariacie szkoły.
 13. Ogłoszenie listy projektów do realizacji –16 lutego 2024 roku o godz. 12.00 – opublikowanie listy projektów do realizacji na tablicy ogłoszeń.
 14. Realizacja projektów – do końca kwietnia 2024 roku.
 15. Dzień Samorządności – zaprezentowanie zrealizowanych projektów społeczności szkolnej i wręczenie dyplomów – 17 maja 2024 roku.

Rozdział II

Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

 • 4. 1. Wnioskodawcą projektu może być jeden uczeń lub grupa uczniów licząca nie więcej niż trzy osoby.
 1. W uzasadnionych wypadkach na prośbę wnioskodawców – uczniów klas młodszych- projekt może mieć swojego opiekuna. Opiekunem projektu może zostać każdy pracownik szkoły po wyrażeniu zgody.
 2. Wnioskodawca może złożyć jeden lub więcej projektów.
 3. Wnioskodawca do wniosku powinien dołączyć listę osób popierających projekt. Lista powinna zawierać podpisy minimum 10 osób ze społeczności szkolnej, w tym co najmniej 7 uczniów niebędących wnioskodawcami.
 4. Lista osób popierających projekt stanowi załącznik nr 1 do wniosku. Osoby popierające wniosek zobowiązane są do złożenia własnoręcznego podpisu na liście.
 • 5. Konsultacje dotyczące przygotowanych wniosków są obowiązkowe i odbywać się będą po uzgodnieniu terminu z wychowawcą klasy bądź opiekunem projektu.
 • 6. 1. Prezentacja projektów, w tym przygotowanie filmu promocyjnego oraz treści na Facebooka szkolnego, jest obowiązkowa.
 1. W wypadku gdy wnioskodawcą jest grupa uczniów, dopuszczalne jest, aby projekt prezentowała jedna osoba.
 2. Niezaprezentowanie projektu uniemożliwia przejście projektu do etapu głosowania.
 • 7. 1. Promocja projektów jest obowiązkowa i powinna odbywać się na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 • 8.1. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania. Każda osoba uczestnicząca w głosowaniu głosuje tylko jeden raz.
 1. Na jednej karcie do głosowania można zaznaczyć kilka wybranych projektów i oddać na nie swój głos. Łączna kwota przeznaczona na ich realizację nie może przekraczać 5000 zł. Aby głos był ważny, podany warunek musi być spełniony.
 • 8.1. Do realizacji przeznaczone zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty (5000 zł) przeznaczonej na realizację Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.
 1. W wypadku gdy koszt realizacji kolejnego wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów, przekracza pozostałą kwotę, projekt za zgodą wnioskodawcy może być wykonany w ograniczonym zakresie. W wypadku braku zgody realizowany jest kolejny projekt.
 2. W sytuacji gdy kilka projektów uzyskało tę sama liczbę głosów, a pozostała kwota uniemożliwia realizację ich wszystkich, przeznaczone do realizacji projekty będą wyłonione w drodze losowania.

Harmonogram Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego 2023/2024

Zadanie Termin
Informacje o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym przekazywane przez wychowawców uczniom (lekcja wychowawcza)

 

23.10. – 17.11.
Przygotowanie wniosków

 

do 01.12.
Konsultacje dot. Przygotowanych wniosków  z koordynatorkami do końca listopada
Składanie wniosków

 

od 06.12. do 13.12.
Sprawdzanie wniosków

 

15.12.
Poprawki

 

do 20.12.
Informacja o zakwalifikowanych projektach

 

21.12.
Nagrywanie filmików promocyjnych

 

03-10.01.2024
Promocja projektów

 

29.01.-09.02.2024
Promocja projektów- rezentacja projektów (filmy w klasach)

 

05-09.02.2024
Głosowanie

 

12-14.02.2024
Ogłoszenie wyników

 

16.02.2024
Realizacja projektów

 

Do końca kwietnia 2024
Dzień Samorządności- prezentacja

zrealizowanych projektów, wręczenie dyplomów

 

17.05

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  INTEGRACYJNEJ NR 339 IM. RAOULA WALLENBERGA W WARSZAWIE  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1. 1. Szkolny Budżet Partycypacyjny jest przeprowadzany na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie.
 1. Szkolny Budżet Partycypacyjny ma na celu:

–  zwiększenie wpływu uczniów na działalność szkoły,

–  zwiększenie poczucia przynależności uczniów do społeczności szkolnej,

–  nabycie przez uczniów umiejętności pozyskiwania środków na realizację swoich projektów,

–  rozwijanie umiejętności prezentacji,

–  rozwijanie umiejętności pozyskiwania sojuszników.

 1. Koordynatorkami SBP są pani Justyna Postek – psycholog szkolny i Magdalena Makuch- pedagog szkolny.
 2. Zespół do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie, zwany dalej Zespołem, w składzie: dyrektor szkoły, kierownik gospodarczy szkoły, psycholog szkolny, pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego, przedstawiciel samorządu uczniowskiego weryfikuje projekty opisane we wnioskach pod kątem formalnym oraz kieruje wnioski do kolejnych etapów i czuwa nad realizacją zadań.
 3. Dyrektor szkoły w roku szkolnym 2022/2023 przeznacza 4500 zł na realizację projektów zgłoszonych przez uczniów szkoły i wybranych w głosowaniu. Kwota przeznaczona na realizację jednego zgłoszonego projektu wynosi maksymalnie 4000 zł.
 4. Projekty zgłoszone do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w roku szkolnym 2022/2023

muszą podejmować tematykę dotyczącą aktywnego spędzania przerw międzylekcyjnych.

 1. Zgłoszony projekt nie może wykraczać poza zakres zadań ujętych w budżecie Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych, który obejmuje:

– zakup wyposażenia wzbogacającego zasoby szkoły (np.: meble, tablice demonstracyjne),

– zakup pomocy dydaktycznych, w tym gier, zabawek i sprzętu sportowego,

– usługi związane z utrzymaniem terenu i budynku szkoły (np.: naprawy wszelkiego rodzaju, poprawa estetyki, malowanie, wymiana).

 1. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie w sklepach wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni), a płatność dokonywana jest przelewem. Należy zweryfikować możliwość wystawienia takiego dokumentu.
 2. Projekty mogą być realizowane przez wykonawców zewnętrznych lub przez uczniów szkoły.
 3. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla chętnych uczniów szkoły.
 • 2. Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za obraźliwe lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie będą kierowane do kolejnych etapów.
 • 3. Realizacja szkolnego budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:
 1. Akcję informacyjną dotyczącą Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji.
 2. Określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołu oraz przeprowadzania Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie – do 15 września 2022 roku.
 3. Spotkania informacyjne prowadzone w klasach przez wychowawców w terminie od 26 września do 7 października 2022 roku.
 4. Przygotowywanie wniosków w dniach 27 września – 24 października 2022 roku.
 5. Konsultacje dotyczące przygotowanych wniosków oraz warsztaty z zakresu promocji projektów z koordynatorkami – 03-31 października 2022 roku.
 6. Składanie wniosków w dniach 03-10 listopada 2022 roku do koordynatorek Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, pani Justyny Postek lub pani Magdaleny Makuch.
 7. Sprawdzenie wniosków przez Zespół w dniach 14-16 listopada 2022 roku. W przypadku wystąpienia błędów formalnych lub w przypadku projektów niemożliwych do realizacji wnioskodawca zostanie poproszony o poprawienie wniosku do 21 listopada i ponowne złożenie wniosku do koordynatorek.
 8. Poinformowanie wnioskodawców o zakwalifikowaniu projektów do następnego etapu – opublikowanie listy projektów i nadanie numeru – w dniu 22 listopada 2022.
 9. Promocja projektów, w tym nagrania promocyjne – w dniach 22 listopada- 09 grudnia 2022.
 10. Prezentacja projektów dokonana przez wnioskodawców społeczności szkolnej – prezentacja filmów promocyjnych w klasach w dniach  05- 09 grudnia 2022 roku.
 11. Głosowanie członków społeczności szkolnej – uczniów i pracowników szkoły, zwanych dalej społecznością szkolną – w dniach 12- 15 grudnia 2022 roku. Karty do głosowania wydają i zbierają wychowawcy klas. Pracownicy szkoły głosują w sekretariacie szkoły.
 12. Ogłoszenie listy projektów do realizacji –19 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 – opublikowanie listy projektów do realizacji na tablicy ogłoszeń.
 13. Realizacja projektów – do końca kwietnia 2023 roku.
 14. Dzień Samorządności – zaprezentowanie zrealizowanych projektów społeczności szkolnej i wręczenie dyplomów – 19 maja 2023 roku.

Rozdział II

Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

 • 4. 1. Wnioskodawcą projektu może być jeden uczeń lub grupa uczniów licząca nie więcej niż trzy osoby.
 1. W uzasadnionych wypadkach na prośbę wnioskodawców – uczniów klas młodszych – projekt może mieć swojego opiekuna. Opiekunem projektu może zostać każdy pracownik szkoły po wyrażeniu zgody.
 2. Wnioskodawca może złożyć jeden lub więcej projektów.
 3. Wnioskodawca do wniosku powinien dołączyć listę osób popierających projekt. Lista powinna zawierać podpisy minimum 10 osób ze społeczności szkolnej, w tym co najmniej 7 uczniów niebędących wnioskodawcami.
 4. Lista osób popierających projekt stanowi załącznik nr 1 do wniosku. Osoby popierające wniosek zobowiązane są do złożenia własnoręcznego podpisu na liście.
 • 5. Konsultacje dotyczące przygotowanych wniosków oraz warsztaty z zakresu promocji projektów z koordynatorkami są obowiązkowe i odbywać się będą po uzgodnieniu terminu z wychowawcą klasy bądź opiekunem projektu.
 • 6. 1. Prezentacja projektów, w tym przygotowanie filmu promocyjnego, jest obowiązkowa.
 1. W wypadku gdy wnioskodawcą jest grupa uczniów, dopuszczalne jest, aby projekt prezentowała jedna osoba.
 2. Niezaprezentowanie projektu uniemożliwia przejście projektu do etapu głosowania.
 • 7. 1. Promocja projektów jest obowiązkowa i powinna odbywać się na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 • 8.1. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania. Każda osoba uczestnicząca w głosowaniu głosuje tylko jeden raz.
 1. Na jednej karcie do głosowania można zaznaczyć kilka wybranych projektów i oddać na nie swój głos. Łączna kwota przeznaczona na ich realizację nie może przekraczać 4500 zł. Aby głos był ważny, podany warunek musi być spełniony.
 • 8.1. Do realizacji przeznaczone zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty (4500 zł) przeznaczonej na realizację Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.
 1. W wypadku gdy koszt realizacji kolejnego wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów, przekracza pozostałą kwotę, projekt za zgodą wnioskodawcy może być wykonany w ograniczonym zakresie. W wypadku braku zgody realizowany jest kolejny projekt.
 2. W sytuacji gdy kilka projektów uzyskało tę sama liczbę głosów, a pozostała kwota uniemożliwia realizację ich wszystkich, przeznaczone do realizacji projekty będą wyłonione w drodze losowania.

Harmonogram Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego 2022/2023

Zadanie Termin
Informacje o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym przekazywane przez wychowawców uczniom (lekcja wychowawcza)

 

26.09- 7.10
Przygotowanie wniosków

 

Do 24.10
Konsultacje dot. Przygotowanych wniosków oraz warsztaty dotycząca promocji projektu z koordynatorkami 03.10 – 31.10.
Składanie wniosków

 

03.11. – 10.11.
Sprawdzanie wniosków

 

14.11 – 16.11
Poprawki

 

Do 21.11.
Informacja o zakwalifikowanych projektach

 

22.11
Promocja projektów, w tym nagrania promocyjne

 

22.11- 09.12
Prezentacja projektów (film na godzinach wychowawczych)

 

05- 09.12
Głosowanie

 

12.- 15. 12
Ogłoszenie wyników

 

19.12
Realizacja projektów

 

Do końca kwietnia 2023
Dzień Samorządności- prezentacja

zrealizowanych projektów, wręczenie dyplomów

 

19.05

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

21.10.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

przypominamy, że do 27 października można zgłaszać swoje projekty do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. W tym roku nie ma ograniczeń tematycznych, ogranicza Was jedynie wasza wyobraźnia Liczymy na Waszą kreatywność.

Zgłoszenia można składać do p. Justyny Postek.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!

 

 

 

 

26.10.2020

Jeszcze do jutra czekamy na wnioski w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć zrealizowane projekty z zeszłorocznej edycji. W klasach pojawiły się “Ekologiczne pudełka”, przy ogrodzeniu uczniowie posadzili tuje, a przed szkołą stanęły ławostoły, przy których uczniowie mogą odpocząć. Czekamy jeszcze na pojawienie się w ofercie sklepu altanki, która wraz z pnączami i ławostołami, stanowić będzie idealne miejsce do nauki i odpoczynku.

Czekamy na kolejne ciekawe projekty

06.11.2020

W tegorocznej edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego złożone zostały dwa projekty, których łączny koszt realizacji nie wyczerpuje przeznaczonych na ten cel środków. Dlatego miło nam poinformować, że oba projekty zostaną zrealizowane.

Nasi najmłodsi uczniowie chcą zazielenić szkołę – zaplanowali zasadzenie krzewów, drzew i roślin płożących

Dzięki uczniom z klasy 7B na korytarzu zawiśnie tablica, na której pojawiać się będą ciekawostki z różnych dziedzin życia – to ich pomysł na interesujące spędzenie przerwy.

Gratulujemy!

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

20.01.2020

Ruszyła III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego . W tym roku zastanawiamy się jak połączyć samorządność z działaniami na rzecz środowiska. Lekcje w klasach już za nami – teraz czekamy na Wasze projekty proekologiczne.

 

Można je składać u p. Magdaleny Makuch i p. Justyny Postek do piątku, 24 stycznia, w gabinecie 29.

 

Do dzieła!

 

 

23.01.2020

Jeszcze do jutra, do 12.30, można składać projekty u p. Justyny Postek (gabinet nr 29). Macie ciekawe pomysły, czekamy na więcej

27.01.2020

Dzisiaj zebrał się Zespół ds. Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego – złożono 8 wniosków Już jutro wszyscy zainteresowani otrzymają informację o koniecznych poprawkach, a 31 stycznia ogłosimy listę zakwalifikowanych projektów.

 31.01.2020

Dzisiaj ogłoszono listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

 

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy pomysłów i czekamy na prezentację projektów na forum szkoły, która odbędzie się już w najbliższą środę, 5 lutego.

 

 

 

Wnioski, o których będzie można tego dnia posłuchać to:

 1. “Ogród na korytarzu” – Alan i Ania z 3b
 2. “Roślinki do klas i kosz na plac zabaw” – Weronika i Małgosia z 3b
 3. “Ekologiczne pudełka do klas” – Ania i Alan z 3b
 4. “Rabata kwiatowa i karmniki dla ptaków” – Wojtek, Stefan i Miłosz z 3a
 5. “Zielone ogrodzenie” – Piotr i Natalia z 3b
 6. “Segregacja śmieci” – Alicja, Zosia i Basia z 3a
 7. “Zielona altana z ławo-stołem przy boiskach sportowych” – Marianna i Magdalena z 2b
 8. “Tuje – żywopłot przy placu zabaw” – Natalia, Jakub i Michał z oddziału przedszkolnego
 9. “Ratuję tuje i życia nie truję” – Joanna, Oliwia i Pola z 8b

Gratulujemy i trzymamy za Was kciuki

05.02.2020

Dzisiaj był bardzo ważny dzień – prezentacje projektów złożonych w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego Dla niektórych uczniów było to wielkie przeżycie – nie jest łatwo wystąpić przed tak dużą publicznością. Możecie być z siebie dumni Nas rozpiera duma, jesteśmy pod wrażeniem Waszych prezentacji, wykonanych plakatów, a nawet strojów. Wielkie brawa

 

 

 

 

 

28.02.2020

Już w poniedziałek rozpocznie się głosowanie na projekty złożone w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Głosowanie potrwa do 4 marca.

Za wszystkich wnioskodawców mocno trzymamy kciuki

 

 

 

 

09.03.2020

W minionym tygodniu nasza szkolna społeczność mogła głosować na projekty zgłoszone w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Miło nam poinformować, że w tej edycji, głosami uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, zostaną zrealizowane 3 projekty

Poniżej przedstawiamy pełną listę wyników przeprowadzonego głosowania

Projekty zwycięskie

 1. „Ekologiczne pudełka”- 124 głosy,
 2. „Zielona altana z ławo-stołem przy boiskach sportowych” – 113 głosów,
 1. „Tuje – żywopłot przy placu zabaw” – 113 głosów.

Pozostałe projekty

 1. „Rabata kwiatowa i karmniki dla ptaków”- 63 głosy,
 2. „Ratuję tuje i życia nie truję”- 39 głosów,
 3. „Segregacja śmieci”- 37 głosów,
 4. „Ogród na korytarzu” – 35 głosów,

„Zielone ogrodzenie” – 35 głosów,

 1. „Roślinki do klas i kosz na plac zabaw”- 18 głosów