Wolontariat

  ” Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego

     i bezinteresownego wkładu w życie innych,

       doświadczają największej radości życia –

        prawdziwego poczucia spełnienia “.

                                                                                     – A. Robbins

 

                                           REGULAMIN   WOLONTARIATU  SZKOLNEGO

                                      W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  INTEGRACYJNEJ   NR 339 

                                           IM. RAOULA  WALLENBERGA  W  WARSZAWIE

 

I Postanowienia ogólne

1.Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Wspiera funkcję dydaktyczną, opiekuńczą   i wychowawczą szkoły.

2. Wolontariuszem  jest ten, kto angażuje się w pracę na rzecz osób i organizacji  pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. (według „Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku).

3.  Uczeń, który zostaje wolontariuszem świadomie angażuje się w dobrowolną, bezinteresowną i nieodpłatną pomoc najbardziej potrzebującym, reaguje czynnie na potrzeby środowiska, inicjuje działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaga różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

4. Działalność Wolontariatu szkolnego obejmuje:

a) pomoc młodszym uczniom podczas ich pobytu w świetlicy szkolnej,

b) pomoc przy organizowaniu uroczystości i wydarzeń szkolnych,

c) pomoc przy organizowaniu szkolnego sztabu dla WOŚP,

d) kwestowanie na rzecz WOŚP,

e) udział w różnorodnych akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt.

 

II Struktura Wolontariatu szkolnego

1.Członkiem Wolontariatu szkolnego może zostać uczeń, który dostarczył do koordynatora pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie działalności wolontaryjnej w każdym roku szkolnym.

2. Wolontariat szkolny działający w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 składa się z Małego  wolontariatu – uczniowie z klas IV-VI oraz Dużego wolontariatu – uczniowie z klas VII-VIII.

3. Koordynatorem Wolontariatu szkolnego zostaje nauczyciel lub pedagog, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

4. Koordynator Wolontariatu szkolnego kieruje działalnością członków, reprezentuje wolontariat na zewnątrz oraz współpracuje z centrami wolontariatu.

 

III. Cele Wolontariatu szkolnego

 1.Szkoła organizuje i realizuje działania wolontariatu w celu:

a)  kształtowania wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących,

b)  uwrażliwienia uczniów na potrzeby innych,

c) rozwijania empatii, życzliwości i bezinteresowności,

d) kształtowania postawy odpowiedzialności za powierzone zadania,

e) doskonalenia umiejętności działania w zespole,

f) wdrażania uczniów naszej szkoły do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego

    oraz lokalnego,

g) promowania idei wolontariatu,

h) wspierania samorządności uczniowskiej – inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej.

 

IV Prawa wolontariusza

 1.Wolontariusz ma prawo do:

a) zgłaszania własnych propozycji i podejmowania inicjatyw,

b) pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i wypełniania obowiązków  domowych,

c) uzyskania wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników szkoły,

d) otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy,

e) uzyskania informacji o trudnościach i kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą,

f) podejmowania pracy zgodnej z jego przekonaniami,

g) rezygnacji z pracy wolontaryjnej, po wcześniejszym powiadomieniu o decyzji koordynatora

    Wolontariatu szkolnego.

 

 V Obowiązki Wolontariusza

1.Wolontariusze Dużego wolontariatu mają obowiązek prowadzić dzienniczek wolontariusza.

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu.

3. Wolontariusz ma obowiązek kierować się zasadami Wolontariatu szkolnego:

a) zaangażowania się w pracę na rzecz potrzebujących,

b) sumiennością,

c) systematycznością,

d) troską o los słabszych,

e) odpowiedzialnością,

f) prawdomównością,

g) życzliwością,

h) pracą nad własnym rozwojem.

 

VI Nagradzanie wolontariuszy

1.Nagradzanie wolontariuszy posiada walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich

   bezinteresownego zaangażowania na rzecz pomocy osobom potrzebującym.

2. Członkowie Wolontariatu szkolnego mogą być nagrodzeni poprzez:

a)wyrażenie uznania słownego

b)pochwałę na forum szkoły

c) przyznanie punktów.

3. Wolontariusze z klas IV-VI uzyskują niepunktowany wpis na świadectwie po przepracowaniu 

    30 godzin w danym roku szkolnym.

4. Wolontariusze z klas VII uzyskują wpis na świadectwie po przepracowaniu 40 godzin w danym

    roku szkolnym.

5. Wolontariusze z klas VIII, kontynuujący działalność wolontaryjną, uzyskują punktowany wpis

    na świadectwie po przepracowaniu 40 godzin.

6. Wolontariusze z klas VIII, rozpoczynający działalność wolontaryjną, uzyskują punktowany wpis

   na świadectwie po przepracowaniu 60 godzin w roku szkolnym.

 

VII. Sposoby ewaluacji

1.Roczne sprawozdanie z pracy Wolontariatu szkolnego sporządzone przez koordynatora.

2. Zaświadczenia i podziękowania od osób lub instytucji poświadczające działania wolontaryjne.

 

VIII. Formy dokumentowania działalności Wolontariatu szkolnego

1.Dziennik zajęć.

2  Zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia.

3.Informacja na stronie internetowej szkoły o podejmowanych działaniach wolontaryjnych.

 

IX Postanowienia końcowe

Sprawy sporne, nieuwzględnione w powyższym regulaminie, rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

 

 

                                                             

 

 

 

   

*logo pchodzi z otologo.pl

Font Resize
Contrast