Wolontariat

  ” Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego

     i bezinteresownego wkładu w życie innych,

       doświadczają największej radości życia –

        prawdziwego poczucia spełnienia “.

                                                                                     – A. Robbins

                                           REGULAMIN   WOLONTARIATU  SZKOLNEGO 

    W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  INTEGRACYJNEJ NR 339 IM. RAOULA  WALLENBERGA  W  WARSZAWIE

I Postanowienia ogólne

1.Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Wspiera funkcję dydaktyczną, opiekuńczą   i wychowawczą szkoły.

2. Wolontariuszem  jest ten, kto angażuje się w pracę na rzecz osób i organizacji  pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. (według „Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku).

3.  Uczeń, który zostaje wolontariuszem świadomie angażuje się w dobrowolną, bezinteresowną i nieodpłatną pomoc najbardziej potrzebującym, reaguje czynnie na potrzeby środowiska, inicjuje działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaga różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

4. Działalność Wolontariatu szkolnego obejmuje:

a) pomoc młodszym uczniom podczas ich pobytu w świetlicy szkolnej,

b) pomoc przy organizowaniu uroczystości i wydarzeń szkolnych,

c) pomoc przy organizowaniu szkolnego sztabu dla WOŚP,

d) kwestowanie na rzecz WOŚP,

e) udział w różnorodnych akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt.

II Struktura Wolontariatu szkolnego

1.Członkiem Wolontariatu szkolnego może zostać uczeń, który dostarczył do koordynatora pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie działalności wolontaryjnej w każdym roku szkolnym.

2. Wolontariat szkolny działający w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 składa się z Małego  wolontariatu – uczniowie z klas IV-VI oraz Dużego wolontariatu – uczniowie z klas VII-VIII.

3. Koordynatorem Wolontariatu szkolnego zostaje nauczyciel lub pedagog, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

4. Koordynator Wolontariatu szkolnego kieruje działalnością członków, reprezentuje wolontariat na zewnątrz oraz współpracuje z centrami wolontariatu.

III. Cele Wolontariatu szkolnego

 1.Szkoła organizuje i realizuje działania wolontariatu w celu:

a)  kształtowania wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących,

b)  uwrażliwienia uczniów na potrzeby innych,

c) rozwijania empatii, życzliwości i bezinteresowności,

d) kształtowania postawy odpowiedzialności za powierzone zadania,

e) doskonalenia umiejętności działania w zespole,

f) wdrażania uczniów naszej szkoły do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego

    oraz lokalnego,

g) promowania idei wolontariatu,

h) wspierania samorządności uczniowskiej – inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej.

IV Prawa wolontariusza

 1.Wolontariusz ma prawo do:

a) zgłaszania własnych propozycji i podejmowania inicjatyw,

b) pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i wypełniania obowiązków  domowych,

c) uzyskania wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników szkoły,

d) otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy,

e) uzyskania informacji o trudnościach i kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą,

f) podejmowania pracy zgodnej z jego przekonaniami,

g) rezygnacji z pracy wolontaryjnej, po wcześniejszym powiadomieniu o decyzji koordynatora

    Wolontariatu szkolnego.

 V Obowiązki Wolontariusza

1.Wolontariusze Dużego wolontariatu mają obowiązek prowadzić dzienniczek wolontariusza.

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu.

3. Wolontariusz ma obowiązek kierować się zasadami Wolontariatu szkolnego:

a) zaangażowania się w pracę na rzecz potrzebujących,

b) sumiennością,

c) systematycznością,

d) troską o los słabszych,

e) odpowiedzialnością,

f) prawdomównością,

g) życzliwością,

h) pracą nad własnym rozwojem.

VI Nagradzanie wolontariuszy

1.Nagradzanie wolontariuszy posiada walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich

   bezinteresownego zaangażowania na rzecz pomocy osobom potrzebującym.

2. Członkowie Wolontariatu szkolnego mogą być nagrodzeni poprzez:

a)wyrażenie uznania słownego

b)pochwałę na forum szkoły

c) przyznanie punktów.

3. Wolontariusze z klas IV-VI uzyskują niepunktowany wpis na świadectwie po przepracowaniu 

    30 godzin w danym roku szkolnym.

4. Wolontariusze z klas VII uzyskują wpis na świadectwie po przepracowaniu 40 godzin w danym

    roku szkolnym.

5. Wolontariusze z klas VIII, kontynuujący działalność wolontaryjną, uzyskują punktowany wpis

    na świadectwie po przepracowaniu 40 godzin.

6. Wolontariusze z klas VIII, rozpoczynający działalność wolontaryjną, uzyskują punktowany wpis

   na świadectwie po przepracowaniu 60 godzin w roku szkolnym.

VII. Sposoby ewaluacji

1.Roczne sprawozdanie z pracy Wolontariatu szkolnego sporządzone przez koordynatora.

2. Zaświadczenia i podziękowania od osób lub instytucji poświadczające działania wolontaryjne.

VIII. Formy dokumentowania działalności Wolontariatu szkolnego

1.Dziennik zajęć.

2  Zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia.

3.Informacja na stronie internetowej szkoły o podejmowanych działaniach wolontaryjnych.

IX Postanowienia końcowe

Sprawy sporne, nieuwzględnione w powyższym regulaminie, rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

O NAS

Wolontariat Szkolny  rozpoczął swoją działalność w 1992 roku, w roku, w którym naszej szkole nadano  imię  Raoula Wallenberga. Z chęci niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, która jest spuścizną  Patrona naszej szkoły,  zrodziła się idea szkolnego wolontariatu niosącego pomoc członkom szkolnej społeczności i środowisku lokalnemu. Wkrótce nasze inicjatywy zaczęły sięgać poza Warszawę, Polskę i poza Europę. Do Wolontariatu należą uczniowie z klas IV- VIII; otwarci na wzajemną, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Ze względu na specyfikę naszej szkoły wolontariuszami są także uczniowie niepełnosprawni, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem dają wzorowy przykład społeczności szkolnej. Spotkania wolontariuszy odbywają się raz w tygodniu. Spotykamy się także na apelach z okazji Światowego Dnia Wolontariusza. Uroczyście podsumowujemy nasze dokonania na koniec roku szkolnego.

                                                             

Opiekunem Wolontariatu jest pani Grażyna Węgiełek. 

Działania zainicjowane w 2011 roku przez Wolontariat szkolny realizowane na rzecz środowiska lokalnego oraz współpraca z fundacjami:
– współpraca z Domem Chleba przy Parafii Rzymskokatolickiej oo. Barnabitów pw. św. Antoniego Marii Zaccarii ; wielkanocne zbiórki żywności dla podopiecznych bezdomnych ” Domu Chleba”,

  
– współpraca z Hospicjum Świętego Krzyża zbiórki odzieży i środków higienicznych dla podopiecznych,
– współpraca z Fundacją Sue Ryder aukcja obrazów wykonanych przez uczniów i kawiarenka zdrowej żywności z których dochód został przeznaczony na rehabilitację
dziewczynki z MALAWI,
– opieka nad tablicą pamięci Melchiora Wańkowicza oraz tablicą patrona szkoły Raoula Wallenberga ; prace porządkowe, zapalenie zniczy,
– współpraca z Ośrodkiem Wspomagania Rodziny; pełnienie dyżurów przez wolontariuszy, pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz organizacja zabaw integracyjnych,
– zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; loteria fantowa, kiermasz kwiatów, kawiarenka ze zdrową żywnością,
– zbiórka karmy, koców, legowisk; osobiste przekazanie zebranych darów przez wolontariuszy schronisku na “Paluchu”,
– zbiórki odzieży męskiej i żywności długoterminowej Fundacji” Daj Herbatę ” dla podopiecznych bezdomnych z Dworca Centralnego,
– udział w akcji Szlachetna Paczka zbiórka ubrań i żywności oraz zakup sprzętu domowego dla ubogiej wielodzietnej rodziny w Ożarowie,

– współpraca z Fundacją “Chleb Życia” im. Siostry Małgorzaty Chmielewskiej; zbiórka odzieży damskiej dla samotnych matek,
– zbiórka książek w ramach akcji ZACZYTANI,
– zbiórka artykułów szkolnych dla podopiecznych dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie; osobiste przekazanie darów przez wolontariuszy,
– pomoc w zbiórce odzieży dla najuboższych dzieci i młodzieży z Kresów Wschodnich.

Działania wolontariuszy realizowane na rzecz społeczności szkolnej:
– wyprawki szkolne dla najmłodszych uczniów z klas 0-3; zbiórka artykułów szkolnych, przekazanie najbardziej potrzebującym,
– dyżury wolontariuszy z klas VII i VIII w świetlicy szkolnej ,pomoc w odrabianiu zadań domowych, zabawy integracyjne,
– pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych dla najmłodszych dzieci z klas 0-3 m.in. Bale karnawałowe , Andrzejki,
– obsługa i pomoc przy uroczystościach i wydarzeniach szkolnych, piknikach, Paraolimpiadach, konkursach,
– organizacja ” Fantomanii” w ramach szkolnego pikniku dochód przeznaczony na leczenie zwierząt w szkolnej pracowni biologicznej,
– promocja zdrowej żywności w ramach akcja: ” Zdrowa kanapka na dużej przerwie” wykonanie, prezentacja i degustacja w stołówce szkolnej kanapek i sałatek przygotowanych przez wolontariuszy ze zdrowej żywności

Działania prowadzone przez wolontariuszy w okresie pandemii COVID-19
– zbiórka maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku wykonanych z materiałów wtórnych dla podopiecznych Fundacji ” Daj Herbatę” osób bezdomnych z Dworca Centralnego ( ilość zebranych maseczek – 300 sztuk)
– zbiórka odzieży męskiej ,środków higienicznych oraz maseczek dla podopiecznych Fundacji “Daj Herbatę ” ( ilości zebranych maseczek w okresie zimowej kwarantanny 350 sztuk.)
– dyżury wolontariuszy dwa razy w tygodniu i pomoc w formie zdalnej TEAMSY uczniom z klas IV ( czytanie lektur oraz konsultacje i pomoc z poszczególnych
przedmiotów)

Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej  “Razem na Święta”

Jak co roku Szkolny Wolontariat  przyłączył się do akcji MEN “Razem na Święta”, organizując zbiórkę żywności, odzieży męskiej, środków higienicznych oraz maseczek dla osób bezdomnych z Dworca Centralnego.

                                               

Wolontariusze zebrali łącznie 350 sztuk maseczek dla potrzebujących.

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA:

2014 roku otrzymaliśmy tytuł Laureata XX Dzielnicowej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ” Ośmiu Wspaniałych”,
– 2015 roku tytuł Laureata XXI Dzielnicowej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”,
2016 roku tytuł Laureata XXII Dzielnicowej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz tytuł Laureata XXII Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

 

                                               

 

Za całokształt działalności Wolontariat Szkolny ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im .Raoula Wallenberga otrzymał pamiątkowy medal z rąk Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Dyplomy i potwierdzenia naszych osiągnięć znajdują się w gablocie
Wolontariatu na forum szkoły, która została uroczyście odsłonięta na 25 lecie działalności naszego Wolontariatu.

                                          

                                                             

 

 

 

   

*logo pchodzi z otologo.pl