Zgłoszenia do świetlicy

Proszę wypełnić wszystkie pola zgodnie z treścią podpowiedzi.
Kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia :
1.

2.


OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana(y)


wyrażam zgodęnie wyrażam zgody

na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.


Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (wpisz imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu):
1.
2.
3.
4.
5.

Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia prosimy przekazywać w formie pisemnej. Rodzice / opiekunowie prawni zezwalający (w formie pisemnej) dziecku na samodzielne wyjście ze szkoły ponoszą za nie pełną odpowiedzialność od momentu opuszczenia szkoły.


Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zapoznały się z regulaminem świetlicy.

Jedynie w okresie pandemii dopuszczalne jest zastąpienie odręcznego podpisu tekstem wpisanym komputerowo.

Regulamin pracy świetlicy dla uczniów z klas I-IV

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Uczęszczają do niej dzieci z klas I-IV, które muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na czas pracy obojga rodziców. Świetlica obejmuje opieką wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują.
 2. Świetlica jest czynna w godz. 7:30– 17:35 (tel. do świetlicy (22) 642 98 44 wew. 111)
 3. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz. 7:30 a także dziecko, które nie zostanie przekazane pod opiekę świetlicy.
 4. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy zobowiązani są każdorazowo do osobistego ich przekazywania pod bezpośrednią opiekę wychowawców.
 5. Rodzice/opiekunowie odbierając dziecko ze świetlicy zgłaszają odebranie dziecka wychowawcy  oraz  czytelnie podpisują się na karcie pobytu ucznia w świetlicy
 6. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
 7. Rodzice pisemnie upoważniają osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne (nie będące pracownikami szkoły), do odbierania dzieci ze świetlicy.
 8. Rodzice odbierający dzieci bezpośrednio z zajęć pozalekcyjnych (w godzinach pracy świetlicy) zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie nauczycieli ze świetlicy.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
 10. Dzieci ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.
 11. Dzieci mogą samodzielnie opuszczać świetlicę na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 13. Świetlica nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez dziecko z domu, w tym za pieniądze,
 14. Pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy oraz artykuły szkolne kupowane dla świetlicy, finansowane są ze składek rodziców. Kontrolę nad realizacją funduszu świetlicowego sprawuje Rada Rodziców.
 15. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do kierownika świetlicy.

Regulamin pracy świetlicy dla uczniów z klas V-VIII

 1. Świetlica jest czynna w godz. 13:50 – 15:50 (tel. do świetlicy (22) 642 98 44 wew. 111) i jest przeznaczona dla uczniów z klas V-VIII, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły lub dowóz do domu.
 2. Na pomieszczenia świetlicy składają się dwa korytarze, na których zorganizowano miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe oraz miejsce do odrabiania lekcji.
 3. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie zgłaszają swoją obecność nauczycielowi prowadzącemu świetlicę oraz wpisują się na listę obecności.
 4. Uczniowie będąc pod opieką świetlicy, mają obowiązek informowania nauczyciela o wyjściu na zajęcia pozalekcyjne.
 5. Uczniowie wychodząc do domu wypisują się na liście obecności.
 6. Uczniowie mogą samodzielnie opuszczać świetlicę na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Po godz. 15:50 uczniowie przechodzą do świetlicy dla klas I-IV, gdzie mogą pozostawać do godz. 17:30.
 8. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie szkoły.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
 10. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy można zgłaszać do kierownika świetlicy.

 

Font Resize
Contrast