Zgłoszenia do świetlicy

  Proszę wypełnić wszystkie pola zgodnie z treścią podpowiedzi.
  Kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
  Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia :
  1.

  2.


  OŚWIADCZENIE

  Ja niżej podpisana(y)


  wyrażam zgodęnie wyrażam zgody

  na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.


  Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (wpisz imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu):
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia prosimy przekazywać w formie pisemnej. Rodzice / opiekunowie prawni zezwalający (w formie pisemnej) dziecku na samodzielne wyjście ze szkoły ponoszą za nie pełną odpowiedzialność od momentu opuszczenia szkoły.


  Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zapoznały się z regulaminem świetlicy.

  Regulamin pracy świetlicy:

  Regulamin pracy świetlicy